YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Büyük hissedarlar, firma içi denetim gücüne ve güdüye sahip olmalarından dolayı kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışabilirler. Buna karşın büyük hissedarlara sahip firmalar devamlılıklarını korumaktadırlar ve büyük hissedarlar işletme içerisinde neler olduğunu gözlemleyip izleme ve müdahale etme olanağına sahiptir. Bu çalışmanın amacı mülkiyet yapısının finansman kararları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada 2005-2012 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) imalat sanayide hisse senetleri işlem gören 136 firmanın verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler dengeli panel veri özelliği taşımaktadır. Ampirik analizlerde White periyot standart hataları ve kovaryans katsayısı yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en büyük ortağın sermaye payı, firma büyüklüğü ve varlık karlılığı BİST imalat sanayi firmalarının finansman kararları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet Yapısı, Finansman Kararları, Sermaye Yapısı.

JEL Sınıflandırması: G30, G32.

The Impact of Ownership Structure on Financing Decisions

ABSTRACT

Because of the large shareholders have a motive power and internal audit can try to maximize their own interests. In contrast, firms with major shareholders retain their continuity and major shareholders have the opportunity to intervene watch and monitor what is happening in the company. The aim of this study is to determine the impact of ownership structure on financing decisions. The study made use of data of 136 firms continuously active in BIST manufacturing industry between 2005 and 2012. In the study, panel data analysis was used. White period standard errors and covariance method have been employed in empirical analyzes. As a result of analyses, ownership structure, firm size, major shareholders have been found to be effective in the BIST firm financing decisions.

Keywords: Ownership Structure, Financing Decisions, Capital Structure.

Jel Classification: G30, G32.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Mülkiyet Yapısının Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi ]275 Kb