YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Hisse senedi yatırımcıları yatırım kararlarını verirken birçok durumun etkisi altında kalmaktadırlar. Yatırımcıların cinsiyetleri, medeni halleri, mesleki durumları, eğitim durumları, yaşları ve gelir durumları yatırım yaparken, her yatırımcıyı farklı şekilde etkilemektedir. Ayrıca bu demografik özelliklerin yanında yatırımcıların psikolojik eğilimleri de alım-satım kararlarında önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda bireysel hisse senedi yatırımcılarının yatırım kararları ile, demografik özellikler ve psikolojik eğilim türlerinden biri olan bilişsel ön yargılar arasında bir ilişki olup olmadığı ve varsa bu ilişkinin düzeyi tespit edilmiştir. Bu amaçla, öncelikle çalışmada yatırımcıların bilişsel önyargıları hakkında genel bilgi verilmiştir. Akabinde Batı Akdeniz Bölgesinde (Antalya, Isparta ve Burdur) bireysel yatırımcılara yönelik bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler Frekans analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, iki boyutlu faktör analizi, T-testi analizi ve One-Way Anova testi test edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Yatırımcı, Hisse Senedine Yatırım, Davranışsal Finans, Psikolojik Önyargı, Bilişsel Önyargı.

Jel Sınıflandırması: G02, G11, D03

A Research On Cognitive Biases To Stock Of Individual Investors

ABSTRACT

There are many cases while individual investor’s decision about investment are under the influence. Investors’ sex, marital status, occupational status, educational level, ages and income level are various, therefore the difference affect for each investor in a different manner when they are investing. Also, psychological tendency of investors have an important role in trading decisions in addition to demographic characteristics. In our study, we examined whether there was the relation between individual share holds’ investment decision and cognitive biases which include both to demographic characteristics and Psychological tendency or not, if there was the level of relationship was detected. For this aim, the general information about cognitive biases of investors was given. Then a survey-base study was conducted on individual investors in the West Mediterranean Region (Antalya, Isparta and Burdur) and the data was analysed with Frequency analysis, Arithmetic mean, Standart deviation, Principal component analysis, T-Test, One-Way Anova and the results had been interpreted.

Key Words: Investment, Investors, Share Investment, Behavioral Finance, Psychological Bias, Cognitive Biases.

Jel Classification: G02, G11, D03


Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Bilişsel Önyargıları Üzerine Bir Araştırma ]404 Kb