YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, yaratıcı muhasebe uygulamalarının bağımsız denetim kalitesi üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Çalışmada, yaratıcı muhasebe uygulamalarının göstergesi olarak ihtiyari tahakkuklar kullanılmış olup, ihtiyari tahakkuklar “Düzeltilmiş Jones Modeli” kullanılarak hesaplanmıştır. Bağımsız denetim kalitesi ölçüsü olarak ise, denetim firmasının büyüklüğü, denetim görüşü, denetim firmasının ve baş denetçinin değişmesi kullanılmıştır. Panel veri regresyon analizinin uygulandığı çalışma sonucunda, isteğe bağlı tahakkuklar/yaratıcı muhasebe uygulamaları ile bağımsız denetim kalitesiyle ilgili değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe, Bağımsız Denetim, Düzeltilmiş Jones Modeli.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Effect Of Independent Audit Quality of Creative Accounting Practices: A Case Study in BIST

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the impact on audit quality of creative accounting practices. The study is used as an indicator of creative accounting practices discretionary accruals, discretionary accruals are calculated using the “Modified Jones Model”. As a measure of the quality of the independent audit, the size of the audit firm, the audit opinion, have been used to change the auditing firm and the auditor. In the study of panel data regression analysis is applied, optional accruals / creative accounting practices with a statistically significant relationship was found between the variables related to audit quality.

Keywords: Creative Accounting, Independent Audit, Modified Jones Model.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Uygulama ]480 Kb