YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal piyasaların gelişmesi finansal araçlarda çeşitlilik oluşturmuştur. Muhasebe uygulamaları ve finansal raporlamada uluslararası entegrasyonu sağlama amacında olan uluslararası muhasebe/finansal raporlama standartları da finansal araçlara ilişkin standartlarda karmaşık bir içeriğe sahiptir. 2015 yılı itibariyle zorunlu olarak uygulamaya girmesi planlanan ancak 2018 yılına ertelenen TFRS 9 projesi ile bu karmaşıklığın ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı başta TFRS 9 olmak üzere finansal araçlar standartları kapsamında finansal varlıklarda sınıflandırma, ölçme-muhasebeleştirme, değer düşüklüğü, sunum ve açıklama bilgilerine ilişkin ilke ve esasları ele almak, muhasebe uygulamaları ile çözümlemektir. Finansal borçlar ve türev ürünler çalışmanın kapsamı dışındadır.

Anahtar Kelimeler: Finansal varlık, itfa edilmiş maliyet, değer düşüklüğü, TFRS 9.

JEL Sınıflandırması: M41, G23.

The Recognition Principles In Financial Assets Within The Scope Of Accounting Standards

ABSTRACT

The development of financial markets created variety in financial instruments. The international accounting / financial reports standards which aim at providing international integration in accounting applications and financial reporting have a complex content in the standards concerning financial instruments. With the TFRS 9 project which was planned to put into practice as far 2015 but postponed to 2018, it is intended to eliminate this complexity. The purpose of this study is to handle the principles and basics abuout classification, measurement recognition, impairment, presentatiton and explanation information in financial assets in the scope of financial instruments standards especially TFRS 9, and solve them with accounting applications. Financial debts and derivative products are out of the scope of this study.

Keywords: Financial assets, amortised cost, impairment, TFRS 9.

Jel Classification: M41, G23.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ]451 Kb