YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin üretim maliyetlerinin rekabet gücü üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu doğrultuda bir model geliştirilmiş ve test edilmiştir. Modelin testi için 3 hipotez oluşturulmuş ve TR90 Bölgesi imalat sektöründe faaliyet gösteren 349 firmaya bir anket uygulanmıştır. Oluşturulan hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Analiz bulgularına göre; direkt ilk madde ve malzeme ile genel üretim maliyetlerinin rekabet gücü üzerinde hemen hemen eşit düzeyde ve negatif yönde bir etki oluşturduğu, direkt işçilik maliyetinin ise negatif yönde ancak diğer üretim maliyetlerine kıyasla daha düşük düzeyde bir etkisi olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Rekabet Gücü, Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri, Direkt İşçilik Maliyetleri, Genel Üretim Maliyetleri, Yapısal Eşitlik Modeli.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Effects of Production Costs on Competitiveness in Enterprises: A Practices in TR90 Manufacturing Sector

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effects of production costs on competitiveness in enterprises. In this regard, a model has been developed and tested. 3 hypotheses were constituted to test the model and a questionnaire was conducted to 349 firms which are operating in TR90 manufacturing sector. Structural equation model was used to test the hypotheses. According to findings of the analysis, it may be seen that, direct raw materials and supplies costs and general production costs have a negative but nearly equal effect on competiveness while direct labour costs have a negative but rather low effect than other production costs.

Keywords: Competitiveness, Direct Raw Materials and Supplies Costs, Direct Labour Costs, General Production Costs, Structural Equation Modeling.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[TR90 Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Üretim Maliyetlerinin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi]317 Kb