YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007-2014 yılları arasında, muhasebe ve finansal raporlama standartları konularında yayınlanan makale ve tezlerde, muhasebe ve finansal raporlama standartlarının hangilerinin ne ölçüde incelendiğinin, daha çok hangi konularla ilişkiler kurulduğu ve muhasebe sürecini etkileyen hangi mevzuatlarla ilişkilendirilip, karşılaştırmalar yapıldığının tespit edilmesidir. Çalışmada, makale ve tezlerin konulara ve yıllara göre dağılımı, makalelerin dergilere göre, tezlerin ise üniversitelere göre dağılımlarına yer verilmiştir. Çalışmada ulusal dergilerde yayınlanan 493 makale ve Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde yazılmış 364 lisansüstü tez analiz edilmiş ve çalışmaların standartlara dağılımı üst ve alt konu başlıklarına göre yapılarak, araştırmacılara ayrıca bir veri tabanı da sunulmuştur. Çalışmamızın sonucunda en çok çalışmanın standartların bütününü ele alan genel incelemeler şeklinde yapıldığı, en çok makalenin Mali Çözüm, Vergi Dünyası Dergisi ile Muhasebe ve Finansman Dergisi'nde yayınlandığı, en çok tezin ise Marmara Üniversitesi bünyesinde yazıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: UMS/UFRS, TMS/TFRS, Literatür Taraması.

JEL Sınıflandırması: M41, M49.

The Academic Studies Published In Turkey About Accounting And Financial Reporting Standards (Literature Review Between 2007-2014)

ABSTRACT

The aim of this study is to determine, in the articles and thesis’ published in Turkey about accounting and financial reporting standards between years 2007-2014, which accounting and financial reporting standarts have been examined, which subjects are more interrelated and which legislations have been taken into comparison and interrelation. The study contains information about the distribution of articles and thesis’ based on subjects and years and also the distribution of articles on the journals and thesis’ on the universities. In the study, 493 articles published at national journals and 364 thesis’ written at the universities in Turkey, have been analysed and also a database has been introduced for the researchers by the distribution of the studies to the standards regarding the top- headings and sub-headings. It has been determined as the result of this study that most studies have been made as general examinations on the entire of the standards, most articles have been published at the journals “Financial Analyse”, “Tax World” and “The Journal of Accounting and Finance” and most thesis’ have been published within the Marmara University.

Keywords: IAS/IFRS, TMS/TFRS, Literature Review.

Jel Classification: M41, M49.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’de Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Konularında Yayınlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması) ]375 Kb