YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Türkiye'deki kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan bireysel emeklilik sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Düzenli tasarruf yapma fırsatı sunan bireysel emeklilik sisteminde tasarruflar emeklilik yatırım fonlarına aktarılmaktadır. Tasarrufların hangi fonlara aktarılacağı ise katılımcılar tarafından belirlenmektedir. Katılımcının riske karşı tutumu ve getiri beklentisi yatırım aşamasında öne çıkmaktadır . Ekonomi ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerektiğinde fon dağılımlarında değişikliğe gidilebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki mevcut ve/veya potansiyel bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına yönelik olarak optimal portföylerin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Harry Markowitz (1952) tarafından geliştirilen modern portföy teorisi kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir . Çalışma sonucunda, getiri beklentisinin artışına bağlı olarak portföylerde ağırlıklı olarak orta ve yüksek risk grubunda yer alan fonlara yatırım yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Getiri beklentisinin düşmesi durumunda yüksek riskli emeklilik fonlarının portföydeki değerinde ise önemli bir azalma gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emeklilik Fonu, Modern Portföy Teorisi, Optimal Portföy.

JEL Sınıflandırması: G11, G22.

Use of the Markowitz Portfolio Optimization Model: An Application on the Individual Retirement Investment Funds

ABSTRACT

Individual retirement system, which is complementary to the public social security system in Turkey, is based on voluntary participation basis. Savings are transferred to pension funds in the individual retirement system offering the opportunity to make regular savings. Savings to be transferred which funds are determined by the participants. Participant's attitude to risk and return expectations comes to the forefront in the investment phase. Fund allocation can be changed taking into account economic and market conditions as needed. In this study, creating optimal portfolios are aimed for the current and/or the potential participants of the individual retirement system in Turkey. For this purpose, within the scope of modern portfolio theory developed by Harry Markowitz (1952) the process was carried out. As a result, It was determined that the funds should be invested mainly located in the medium and high-risk groups of funds depending on the expected return increase. In case of return expectations fall, it was observed a significant decrease that the rate of high-risk pension funds in the portfolio.

Keywords: Pension Funds, Modern Portfolio Theory, Optimal Portfolio.

Jel Classification: G11, G22.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama ]321 Kb