YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye’de yatırımlar, büyüme fırsatları ve kaldıraç arasındaki ilişki araştırılmaktadır. 2005- 2013 yılları arasında Borsa İstanbul’a kayıtlı belirli sayıda imalat sektörü firması kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre nakit akımı ve satışlar yatırımları pozitif yönde etkilemektedir. Kaldıraç ve yatırımlar arasındaki ilişki beklendiği üzere negatiftir. Söz konusu negatif ilişki düşük büyüme fırsatlarına sahip firmalarda yüksek büyüme fırsatlarına sahip firmalardan daha güçlüdür. Bu sonuç, kaldıracın yönetimi disipline edip, aşırı yatırımları azalttığı yönündeki temsilcilik teorisine destek vermektedir. Düşük düzeyde uzun vadeli borcu olan firmalarda ise büyüme fırsatlarının artması yatırımları olumsuz yönde etkilemekte iken, düşük düzeyde kısa vadeli borca sahip firmalarda etki pozitiftir. Yüksek düzeyde kaldıraca sahip firmalarda elde edilen ilişki istatistiki açıdan anlamlı değildir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, kaldıraç, büyüme fırsatları, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: G31, G32.

Investments, Leverage and Growth Opportunities: An Application on BIST Manufacturing Sector Firms

ABSTRACT

This study investigates the relationship between investments, growth opportunities and leverage in Turkey. A sample of manufacturing firms that are quoted to İstanbul Stock Exchange between the years of 2005 -2013 is analyzed using panel data analysis. According to the results of the analysis cash flow and sales positively affect investments. The relationship between leverage and investment is found to be negative as expected. The negative relationship is stronger for firms that have low growth opportunities than the firms that has high growth opportunities. This result support the agency theory stating that the leverage diciplines management and reduces overinvestment. For the firms that have low levels of long term debt, the effect of growth opportunities on investment is negative whereas for low levels of short term debt the effect is positive. The results are insignificant for the firms that have high levels of leverage.

Keywords: Investment, leverage, growth opportunities, Turkey.

Jel Classification: G31, G32.


Bu dosyayı indir (burcu diçerkök.pdf)burcu diçerkök.pdf[Yatırım, Kaldıraç ve Büyüme Fırsatları: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama ]326 Kb