YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bireylerin elde etmek istediği en önemli yeteneklerden biri, parayla başa çıkabilme, parayı kullanabilme yeteneğidir . İnsanların gelişen ve değişen günümüz sosyoekonomik koşullarında, kullanılabilir finansal ürün/ hizmetlerin artan çeşitliliği ve karmaşıklığı ile baş edebilmek ve hayatta kalabilmek için finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Finansal okuryazarlık becerilerine sahip olmak hem finansal problemleri önceden öngörüp çözebilmek hem de refah içinde bir hayat sürdürebilmek açısından önemlidir. Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personeli üzerine yapılmıştır. Akademik personelin finansal okuryazarlık ve para yönetimi konularında finansal bilgileri, finansal davranışları ve finansal tutumları sınanarak finansal okuryazarlıkları belirlenmeye çalışılmıştır . Çalışma sonucunda, Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personelinin finansal okuryazar bireyler olduğu ancak finansal eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, Finansal farkındalık, Finansal yeterlilik, Finansal eğitim, Kişisel finans.

JEL Sınıflandırması: A20, D14, I22.

Financial Literacy and Money Management: An Application on the Suleyman

Demirel University Academic Staff

ABSTRACT

One of the most important skills that individuals want to achieve is to cope with the money and the ability to use the money. In today's evolving and changing socio-economic conditions, improving the financial literacy skills has become inevitable to survive and cope with the available financial products and services’s increasing diversity and complexity. Having financial literacy skills is important because of predicting and solving financial problems and also having prosperous life. This study was applied on Süleyman Demirel University Academic Staff. Financial knowledges, financial behaviours and financial attitudes of academic staff were tested on the financial literacy and money management issues and their financial literacy were studied to determine. According to the study, emerged that the academic staff is financial literate individuals but they need more financial education.

Keywords: Financial literacy, Financial awareness, Financial capability, Financial education, Personal finance.

Jel Classification: A20, D14, I22.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama ]311 Kb