YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect capital structures of firms. To this end, among the ones listed active in IMKB manufacturing industry index, 123 firms data of which, between the years 2000-2010, can uninterruptedly be reached have been applied panel data analysis. Bound and independent variables have been determined in the application abiding by the literature. Three models have been generated by means of bound and independent variables. As a result of the study, it has been found that there is a relationship between gearing ratio and growth, positive relationship with BDVK, and negative relationship with asset structure. A meaningless relationship has come out between tax and growth. According to the results obtained, it has been concluded that firms are not in search of optimum capital structure.

Anahtar Kelimeler: IMKB Manufacturing Index, Capital Structure, Capital Structure Theories, Panel Data Analysis.

JEL Sınıflandırması: G00, G30, G32.

Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Borsa İstanbul Örneği

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, firmaların sermaye yapılarını etkileyen faktörleri saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, İMKB imalat sanayi endeksinde faaliyet gösteren firmalardan, 2000- 2010 yılları arasında bilgilerine kesintisiz ulaşılan 123 firma ile panel veri analizi uygulanmıştır. Uygulamada literatüre bağlı kalınarak, bağımlı ve bağımsız değişkenler belirlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak üç tane model oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, kaldıraç oranları ile büyüme, BDVK ile pozitif ilişki, varlık yapısı ile negatif ilişki bulunmuştur. Vergi ve büyüklük ile anlamsız ilişki çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre firmaların optimum sermaye yapısı arayışı içinde olmadıkları, sonucuna ulaşılmıştır .

Keywords: İMKB İmalat Endeksi Endeksi, Sermaye Yapısı, Sermaye Yapısı Teorileri, Panel Veri Analizi.

Jel Classification: G00, G30, G32.

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[The Determinants Affecting Capital Structure of Firms: Evidence from Borsa Istanbul ]217 Kb