YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebe bilgilerinin kalitesi, birçok boyutu içerisinde barındıran geniş bir kavramdır. Bu nedenle muhasebe literatürü incelendiğinde, muhasebe kalitesi ile ilgili genel kabul görmüş tek bir tanımın olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, muhasebe standartlarını hazırlayan otoritelerin (FASB ve IASB) konuya yaklaşımı, muhasebe bilgilerinin kullanıcılara karar verme aşamasında faydalı olması esasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sermaye piyasalarında raporlanan muhasebe bilgilerinin kalitesinin ölçülmesidir. Bu çalışmada, önceki çalışmalardan farklı olarak muhasebe kalitesinin ölçümünde çok boyutlu bir yaklaşım sergilenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, çalışma dönemi, gözlem kümesi ve ele alınan kalite boyutları bağlamında Borsa İstanbul'da raporlanan muhasebe bilgilerinin genel olarak kaliteli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgilerinin Kalitesi, Değer İlişkisi, Karların Sürekliliği, Nakit Akışlarının Tahmini, Borsa İstanbul.

JEL Sınıflandırması: M41, G12, C53.

A Study on Measuring Accounting Quality: The Case of Borsa Istanbul

ABSTRACT

Accounting quality is a broad concept that contains various dimensions. So when the accounting literature is reviewed, it's seen that there is no unique and generally accepted definition of accounting quality. However, accounting standards regulatory authorities (FASB and IASB) deal with the concept based on providing useful information to users in their decision making process.

The purpose of this study is to measure the quality of accounting information reported in capital markets. In this study, a multidimensional approach is followed unlike the previous studies. When the findings are evaluated as a whole, it is concluded that the accounting information reported in Borsa Istanbul (BIST) is well-qualified in the context of the period, sample, and quality dimensions used in this study.

Keywords: Accounting Quality, Value Relevance, Earnings Persistence, Predicting Cash Flows, Borsa Istanbul.

Jel Classification: M41, G12, C53

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Borsa İstanbul Örneği ]368 Kb