YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Dünya ticaret hacminin büyümesi ile beraber birden çok alanda faaliyet göstermeye başlayan şirketlerde, konsolide edilen finansal tablolardan elde edilen finansal bilgiler, kullanıcılara detayları gösterme konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeplerle son zamanlarda önemini arttıran bölümsel raporlama faaliyetleri Türkiye’de TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı şartları doğrultusunda uygulanmaktadır. TFRS 8 Standardı bölümsel raporlamada bir şablon önermemekte, şirketleri bölüm yapılarını oluşturmada ve bölümlendirilecek finansal bilgilerin seçiminde serbest bırakmaktadır. Bu durum standardın temelini oluşturan “Yönetim Yaklaşımı”nın bir sonucudur. Türkiye’de bankacılık sektörü, kendine has işleyiş kuralları ile benzer ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir sektördür. Fakat sektördeki bölümsel raporlama uygulamalarında, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bir uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu durum bölümsel raporlardaki finansal bilgilerin karşılaştırılmasını ve analizini güçleştirmektedir. Yapılan uygulama çalışması ile, bankalardaki farklı bölümsel raporlama uygulamalarını ortak bir paydada birleştiren, bir bölümsel raporlama önerisi ortaya konulmuştur. Böylece sektörde konunun tartışmaya açılarak, bölümsel raporlamada temelde bir uygulama birliği sağlanması hususunda farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankalar, Bölümsel Raporlama, TFRS 8.

JEL Sınıflandırması: M41, M40.

Analyzing The Segment Reporting Practices Within The Scope Of The TFRS 8 Operating Segments Standart: An Application Proposal

ABSTRACT

In the companies that started to operate in multiple fields upon the growth of the global trade volume, the financial data obtained from consolidated financial statements are insufficient to show the details to the users. Therefore, the segment reporting practices which have been very important recently are conducted in accordance with the terms of TFRS 8 Operating Segments Standard in Turkey. TFRS 8 standard does not offer a template in segment reporting, but lets the companies free to establish the segment structures and to choose the financial data to be segmented. This is the consequence of the "Management Approach" which underlies the standard. Banking sector in Turkey is the sector where similar business operations are conducted with its own unique mechanism. However, there is not any application unity in segment reporting practices in the sector due to the above-mentioned reasons. This complicates the comparison and analysis of the financial data in segment reporting. With the application study, a segment reporting proposal, which combines different segment reporting practices in banks on a common ground, was submitted. Thus, the aim was to create an awareness of maintaining an application unity in principle in segment reporting by bringing the issue forward in the sector.

Keywords: Banks, Segment Reporting, IFRS 8.

Jel Classification: M41, M40

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarının TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Uygulama Önerisi ]242 Kb