YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Hisse senetleri yatırımcılarına sermaye kazancı ve temettü geliri sağlamaktadır. Bu nedenle firma kârları hisse senedi yatırımcılarının yatırım kararlarını ve hisse senedini fiyatını etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, firmaların muhasebe kârları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, BİST Gıda, İçki ve Tütün Sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2000-2013 yıllarında elde ettikleri muhasebe kârları ile hisse senedi fiyatları arasında ilişki panel eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi kullanılarak ele alınmıştır. Analiz sonucunda muhasebe kârları ile hisse senedi fiyatlarının eşbütünleşik olduğu ve muhasebe kârlarını temsil eden aktif kârlılığı ve net kâr marjı değişkenlerinden hisse senedi fiyatı değişkenine doğru tek yönlü, esas faaliyet kârlılığı değişkeni ile hisse senedi fiyatı değişkeni arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi fiyatları, muhasebe kârları, Granger nedensellik testi.

JEL Sınıflandırması: G10, G20, M41.

The Relationship Between Accounting Profits And Stock Prices: An Application On BIST Firms

ABSTRACT

Stocks provide to investors capital gain and dividend income. Therefore the company profit is an important factor that affects investment decisions of stock investors and stock price. The aim of this study is to investigate relationship between accounting profit and stock prices. For this aim relationship between stock prices and accounting profits of companies operating in BIST Food, Beverage and Tobacco Sector over the period of 2000-2013 is investigated by using panel cointegration analysis and Granger causality test. As a result of analysis, it was determinated cointegration between accounting profit and stock pricies and single direction causality from variables of asset profit and net profit marjin that that represents accounting profits to stock price variable and bidirectional causality between operating profit variable and stock price variable.

Keywords: Stock prices, accounting profits, Granger causality test.

Jel Classification: G10, G20, M41.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Kârları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama ]343 Kb