YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bankalar ekonomik yapı içerisinde fon fazlası olan mevduat sahipleri ile fon talebi olan kredi müşterilerini bir araya getirme fonksiyonunu yerine getirirken faiz gelirleri ve faiz giderleri ile karşı karşıyadır. Finansal sistem içinde rekabet eden bankaların sadece faiz gelirlerine odaklanması finansal hedeflere ulaşmasını sınırlandırır. Bununla birlikte bankalar finansal sitemdeki gelişmeler ve talepler doğrultusunda farklı ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Bankalar faiz gelirlerinin yanı sıra yerine getirdikleri farklı finansal hizmetler ve sundukları ürünler karşılığında ücret, komisyon ve masraf gibi faiz dışı gelirler de elde etmektedir.

Bankalara özgü tekdüzen hesap planı uygulamalarının genel özellikleri, tekdüzen hesap planı çerçevesinde alınan ücret ve komisyonların nasıl muhasebeleştirildiğine dair örneklerin yer aldığı bu çalışmada bankacılık sektöründe ücret ve komisyon gelirleri ile faiz gelirlerinin zaman içerisindeki gelişimi, alınan ücret ve komisyonlardan elde edilen gelirler ile ilişkili hesap kalemlerindeki trend değişimleri ve oransal değişimler analiz edilmiştir. Araştırmanın son kısmında bankaların aldıkları ücret ve komisyonların finansal performans göstergelerine etkisinin olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankaların Ücret ve Komisyonları Muhasebeleştirmesi, Finansal Analiz, Faiz Dışı Gelirler .

JEL Sınıflandırması: M41, G21, C51.

Accounting Practices And Effects To Financial Indicators Of Banks’ Fee And Commission Incomes

ABSTRACT

Banks in economic system are faced with interest incomes and interest expenses while performing function of bringing together depositors with fund surplus and credit customers who request fund. Just focusing on the interest incomes of the banks competing within financial system, limits the access to financial goals. In addition to this, banks offer different products and services towards developments and demands in the financial system. Banks also obtaine non-interest incomes such as fees, commissions and costs in exchange for fulfillment of various financial services and products they offer, as well as the interest income.

Development over time of the interest incomes and fee and commission incomes in the banking sector, ratios and trend changes in balance sheet items related with the revenue obtained from fees and the commissions were analyzed in this study that general characteristics of uniform accounting plan practices specific to the banks, examples of accounting practices related the fees and commissions taken in the framework of the uniform accounting plan are included. In the last part of the study, it is analyzed statistically whether there is an effect of fee and commission incomes to the financial performance indicators or not.

Keywords: Accounting Practices Related The Fees And Commissions Of Banks, Financial Analysis, Non-Interest Income.

Jel Classification: M41, G21, C51.


Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Bankaların Ücret Ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Finansal Göstergelere Etkisi ]301 Kb