YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma ile öncelikle muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve çözüme yönelik beklentileri araştırılmaktadır. Bu bağlamda, muhasebe meslek mensuplarına yönelik web ortamında anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Elde edilen 428 adet anket değerlemeye alınmış ve SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre “iş yükünün ağır olması”, “bazı meslek mensuplarının çok ucuza defter tutması”, “mükelleflerin ücretlerini ödememeleri veya düzensiz ödemeleri”, “mesleki yeterlilik ve sorumluluklara karşın muhasebe meslek mensuplarının kazancının düşük olması” sırasıyla en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte, ankete katılanların yaklaşık %80’i muhasebe meslek mensubu sayısının gereğinden fazla olduğunu düşünmektedir. Mükelleflerden beklentiler açısından ise “mükellefin ticari faaliyetlerini belgelendirmesi, düzenli belge tutması ve yanıltıcı belge kullanmaması” ve “mükellefin sorumluluklarının bilincinde olması” en önemli beklentilerdir. Katılımcıların çoğunluğu mesleğin özel yaşantılarını etkilediğini ve %66,67’lik bir kesimde meslekten dolayı bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebecilik Mesleği, Muhasebecilerin Sorunları, SMMM .

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Problems of Professionals in the Accountancy and Their Expectations

ABSTRACT

In this study, primarily, the problems of professionals in the accountancy and expectations of them for solutions are investigated. In this regard, a questionnaire towards accountants was prepared and applied in the website. 428 questionnaires were obtained and analyzed by SPSS. According to findings, “intensive workload”, “very cheap bookkeeping by some professionals”, “irregular or no payment by taxpayers”, “despite professional competence and responsibilities, low earnings of accountants” were stated as main problems, respectively. However, about %80 of the respondents thought that the number of accountants were redundant. In terms of expectations of accountants from taxpayers, “the certification of commercial activities by taxpayers, holding regular documents and not to use misleading documents” and “be aware of taxpayers in terms of their responsibilities” were the most primary expectations. Most of the respondents stated that their professions affected their private life and %66,67 of respondents faced with a health problem because of their professions.

Keywords: Accountancy Profession, Problems of Accountants, CPA.

Jel Classification: M40, M41.


Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler ]251 Kb