YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal okuryazarlık, temel düzeyde finansal ürünler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak karar alabilme becerisidir. Sadece birey/ hane halkı açısından değil aynı zamanda sermaye piyasalarının gelişmesi açısından da finansal okuryazarlık önemlidir. Sermaye piyasalarının gelişebilmesi için yatırımcı tabanının genişletilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirebilmek için finans eğitimi çalışmaları önem kazanmaktadır.

Bu çalışmanın amaçlarından birincisi, ankete katılan örneklem kitlenin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi, ikincisi ise hane halkının aile bütçesinin yönetimi konusunda bilgi ve davranışlarını belirlemeye çalışmaktır. Kocaeli’nde ikamet eden tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiş 83 katılımcının anket formu değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ANOVA ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda finansal okuryazarlık konusunda katılımcıların temel düzeyde bilgilerinin olduğu ancak karmaşık ve bilgiyi gerektiren araç, ürün ve teknikler konusunda yetersizliklerin olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda hane halkı açısından yatırım araçlarını tanıma ve yatırım yapma konusunda bilgi eksikliği olduğu hisse senedi, tahvil, yatırım fonu gibi menkul değerlerin kullanımının düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hane Halkı, Finans Eğitimi, Finansal Okuryazarlık, Kocaeli.

JEL Sınıflandırması: D14, I22.

A Study of Financial Education and Financial Literacy Level about Households in Kocaeli

ABSTRACT

Financial literacy is basically a skill for making decisions about financial products and their applications. It is not only important for individuals / households also it is important for developing capital markets. If capital markets wanted to be developed, investor floor should be improved. Thus, financial education practices are important in this stage. The first aim of the study is to determine financial literacy level of the participants in the survey and the second aim of the study is to determine household’s attitudes and knowledge levels about managing their house budgets. The survey was administrated to 83 investors who lived in Kocaeli. The selection was made by random sampling. ANOVA used to test variables. The results of the analysis shows that participants do have knowledge of basic economic and financial concepts but their financial literacy about complex financial products and techniques are unsatisfactory for this study. Besides that households do not make enough investment especially in bond, stock and funds.

Keywords: Household, Financial Education, Financial Literacy, Kocaeli.

Jel Classification: D14, I22


Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma ]310 Kb