YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmada, 04.01.2000-18.03.2014 dönemi Kimya, Sınai, BIST 100 Endeksi ve Brent Petrol kapanış fiyat verileri ile petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Brent Petrol fiyatlarındaki değişimin araştırma konusu yapılan endekslerdeki (BIST100, BISTSINAİ, BISTKİMYA) getiri oynaklığı üzerinde açıklayıcı bir değişken olup olmadığının tespiti için kurulan ARMA-GARCH modellerinin varyans denklemine Brent Petrol fiyat değişimleri açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiş, ARCH ve GARCH teriminin ciddi düzeyde bir değişme göstermediği ve Brent Petrol getirilerinin varyans denklemine ilave edilmesinden sonra katsayı negatif de olsa istatistiki olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, Brent Petrol fiyat değişimlerinin BIST100, BISTSINAİ ve BISTKİMYA getiri oynaklıkları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: BIST-Kimya/Sınai/100 Endeksi, Brent Petrol $/TL kapanış fiyatı, ARCH- GARCH, Volatilite.

JEL Sınıflandırması: C22, E44, Q43.

The Impact of Oil Price Fluctuations on Stock Return Volatility: An Application on Sub-Indices in Turkey

ABSTRACT

In this study, with data in the period of 04.01.2000-18.03.2014, which Chemical, Industrial, BIST 100 Index and closing price of Brent Oil changes in oil prices on the stock market has tried to expose the effects. Brent oil price changes in recent research conducted in these indices (BIST100, BISTSINAİ, the BISTKİMYA) return volatility on the explanatory variable determining whether established for the ARMA-GARCH model, the variance equation Brent Oil price change as explanatory variables were added, ARCH and GARCH term did not show a significant change and Brent Oil is added to the variance equation after the coefficient of returns negative, although not statistically significant which have been identified. This result, on BIST100, BISTSINAİ ve BISTKİMYA return volatility of Brent oil price changes prove not to be a statistically significant effect.

Keywords: BIST-Chemical, Industrial, BIST 100 Index, Brent Oil $/TL closing price, ARCH- GARCH, Volatility.

Jel Classification: C22, E44, Q43.


Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Petrol Fiyat Dalgalanmalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye’de Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama ]273 Kb