YOOtheme

Duyurular

ÖZET

İç denetim bir kurumun ya da işletmenin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla yürütülen bağımsız ve tarafsız(nesnel) bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İşletmede yürütülen faaliyetler zaman içinde değişen işletme koşullarına bağlı olarak değişime uğramaktadır. İşletmede yürütülen kurumsal yönetim ve iç kontrol gibi işletme içi yapıların ortaya çıkışı ve gelişimi, iç denetim anlayışı ve uygulamalarının da farklı bir boyut kazanmasında etkili olmuştur ve risk odaklı iç denetim anlayışı ve uygulamaları önem kazanmıştır. Risk odaklı iç denetim uygulamaları işletme riskleri üzerinde odaklanarak bu risklerin işletme hedeflerine uygun bir şekilde yönetilebilmesini amaçlamaktadır. Özü itibari ile bakıldığında risk odaklı iç denetimin başlıca görevleri; işletmelerde kurumsal yönetim ve iç kontrol faaliyetlerinin denetlenmesi ve risklerin yönetilmesi konusunda üst yönetime danışmanlık hizmeti sunmaktır . Bu çalışmada ilgili konularda standart belirleyici kurumların yayınları ve genel kabul görmüş uygulama esasları çerçevesinde bir literatür taraması yapılmak suretiyle risk odaklı iç denetimin kavramsal çerçevesi açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca risk odaklı iç denetimin gelişimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim ile ilişkisi ve işleyiş biçimi özet olarak sunulmuştur .

Anahtar Kelimeler: İşletme Riski, Risk Yönetimi, İç Denetim, İç Kontrol, Kurumsal Yönetim.

JEL Sınıflandırması: F20, M40 M42.

Risk Based Internal Audit

ABSTRACT

Internal auditing is an independent and objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. These activities have changed appropriately to changing conditions over time. Emergence and development of internal control and enterprise risk management within enterprises has been effective in gaining a different dimension in internal audit applications. As a difference from traditional internal audit; risk based internal audit focuses on business risks and target managing risk according to the objectives of the enterprise. In this context, the main missions of risk-based internal audit are monitoring internal control and corporate risk management activities and providing advisory services to senior management in respect of risk management. In this study, we tried to explain conceptual framework of risk based internal audit via literature review of publication of related organizations and general accepted applications. Also we aimed to describe relationship among risk based audit; internal control and enterprise risk management as well as how it operates in an enterprise.

Keywords: Business Risk, Risk Management, Internal Audit, Internal Control, Corporate Governance.

Jel Classification: F20, M40 M42.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Risk Odaklı İç Denetim ]251 Kb