YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal başarısızlık, uzun yıllardır işletmeler, yatırımcılar ve kredi verenler açısından en önemli risklerden biri olmuştur. Son yıllarda küreselleşmenin, teknolojik gelişmelerin ve ekonomik şartların etkisiyle hem ulusal hem de uluslararası piyasaların hızla değişmekte ve gelişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bu değişim ve gelişim, özellikle işletmeler açısından, finansal başarısızlıkları öngörmeyi ön plana çıkarmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören dokuma, giyim eşyası ve deri işletmelerinin finansal başarısızlıklarının ölçümlenmesinde yararlanılabilecek finansal oranları belirlemektir. 23 adet finansal oran kullanılarak yapılan çok değişkenli analiz sonucunda 7 finansal oranın gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu 7 oran kullanılarak yapılan diskriminant analizi sonucunda, kullanılan modelin %92 sınıflandırma başarısı gösterdiği belirlenmiştir .

Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Finansal Başarısızlık Tahmini, Diskriminant Analizi, Oran Analizi, Türk Tekstil Sektörü, Mann-Whitney U Testi..

JEL Sınıflandırması: M40, M41, C38.

Measuring Business Failure by Using Ratio Analysis and Discriminant Analysis: A Research on Textile, Clothes and Leather Firms Listed in The Istanbul Stock Exchange

ABSTRACT

Business failure has been one of the most important risks for companies, investors and creditors for long years. Local and international markets have been developing and changing with the effect of globalization, technological development and economic conditions during recent years. This change and development make forecasting of business failure foregrounding especially for companies.

The purpose of this paper to find out financial ratios that might be useful to measure business failure of companies which operate in textile, clothes and leather sector. 23 financial ratios were used for multivariate analysis and as a result; 7 of these ratios are found they differentiate between groups. By employing these 7 ratios to discriminant analysis, we found out our model has 92% accuracy.

Keywords: Business Failure, Predicting Business Failure, Discriminant Analysis, Ratio Analysis, Turkish Textile Sector, Mann-Whitney U Test.

Jel Classification: M40, M41, C38.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Finansal Başarısızlığın Oran Analizi ve Diskriminant Analizi Kullanılarak Ölçümlenmesi: BİST’de İşlem Gören Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma ]428 Kb