YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, yatırımcıların finansal okuryazarlık ve bilişsel yetenek düzeylerini saptamak ve yatırımcıların finansal okuryazarlık ve bilişsel yetenek düzeyleri ile psikolojik yanılsamalar arasındaki ilişkiyi belirlemektir . Y atırımcılara uygulanan anket çalışmasıyla, yatırımcıların finansal okuryazarlık ve bilişsel yetenek düzeylerindeki değişmelerin psikolojik önyargılar ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ankete dahil edilen yatırımcıların bilişsel yetenek ve finansal okuryazarlık düzeyleri Amerika, Almanya ve Hollanda’daki araştırmalar ile karşılaştırıldığında oldukça düşük düzeydedir. Benzer şekilde bu kapsamdaki yatırımcılar, bilişsel yetenek ve finansal okuryazarlık düzeylerinden bağımsız olarak yoğun bir şekilde psikolojik yanılsamalara maruz kalmaktadır .

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Beklenti Kuramı, Hevristikler, Finansal Okuryazarlık, Bilişsel Yetenekler.

JEL Sınıflandırması: G11, G02.

Investors’ Levels of Financial Literacy and Cognitive Ability and Their Relationship with Psychological Illusions

ABSTRACT

The aim of this research is to determine investors’ level of financial literacy and cognitive ability and to designate the relationships among financial literacy, cognitive abilities and psychological illusions. For this purpose, a survey study is conducted for measuring the level of financial literacy and cognitive abilities and their relationship with psychological illusions. According to the findings of the survey, investors’ cognitive ability and financial literacy levels are quite low compared to the levels of American, German and the Dutch investors. Similarly, in this context, investors are exposed to intense psychological illusions regardless of their level of cognitive ability and financial literacy.

Keywords: Behavioral Finance, Prospect Theory, Heuristics, Financial Literacy, Cognitive Abilities.

Jel Classification: G11, G02.

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Yatırımcıların Finansal Okuryazarlık ve Bilişsel Yetenek Düzeylerinin Psikolojik Yanılsamalar ile İlişkisi ]270 Kb