YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bireylerin finansal sistem hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları, bireysel tasarrufların artırılması ve karşılaşılabilecek finansal risklerin daha iyi yönetilebilmesi açısından önemlidir. Finansal bilgi düzeyinin artması, bireylerin sağlıklı finansal kararlar almalarında da etkili olmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır . Çalışmada üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri farklı demografik özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık genel başarı düzeyi %48 olarak bulunmuştur. Erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi bayan öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Kredi kartı ve internet bankacılığı kullanımının okuryazarlık düzeylerinde etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili en fazla bilgiye sahip oldukları alanın bireysel bankacılık konusu olduğu, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise yatırım konusu olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin güncel finans bilgileri konusunda daha fazla duyarlılığa sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, Finansal bilgi, Gaziantep Üniversitesi.

JEL Sınıflandırması: D14, I22.

Financial Literacy: A Study of College Students

ABSTRACT

Being more knowledgeable about financial system is important for increasing individual savings and better managing potential financial risks. The increased level of financial literacy helps individuals in making better financial decisions. In this study, a questionnaire was administered to the students of University of Gaziantep in order to assess the students’ financial literacy levels. The financial literacy levels of students were analyzed based on different demographics. As a result of the study, the general financial literacy success level of students is 48%. The financial literacy level of male students is higher compared to female students. Having credit cards and use of internet banking are found to be related to the financial literacy. The results show that students are most knowledgeable about individual banking and least knowledgeable about investments. Also, students seem to be more interested about information related to current financial issues.

Keywords: Financial literacy, Financial knowledge, University of Gaziantep.

Jel Classification: D14, I22.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma ]382 Kb