YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Türk finans ve muhasebe yazınının Web of Science SSCI’da (Social Science Citation Index) endekslenen dergiler kapsamında genel bir görünümünün ortaya konmasıdır. Analiz sonuçlarına göre 75 farklı dergide toplamda 398 finans ve muhasebe alanında akademik çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalar yayınlandıkları dergiler bağlamında değerlendirildiğinde yüksek bir yoğunlaşma görülmektedir. En fazla akademik çalışmanın yayınlandığı ilk dört dergide sırası ile 88, 76, 34 ve 17 adet çalışma yayınlanmıştır. Bir başka deyişle 75 dergiden 4’ünün toplam çalışma sayısının yarısından fazlasını (%54) yayınladığı görülmektedir. Yayınların yıllar bağlamında değerlendirilmesinde de benzer yüksek dereceli bir yoğunlaşma ile karşılaşılmaktadır. 398 çalışmanın 316’sı (%80) son 6 yıl içinde yayınlanmıştır. SSCI’da yayınlanan makalelerin sayısında yıllar içinde bir artış trendi gözlenmiştir. Çalışmanın bir diğer ilginç bulgusu 1980 yılından 1994 yılına kadar tek bir çalışmanın dahi yayınlanmamış olmasıdır . Y azar sayısı açısından değerlendirildiğinde çalışmaların çoğunlukla 2 yazar tarafından yazıldığı görülmektedir. 4 veya daha fazla yazarlı akademik çalışmalar ise çok nadir olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Finans ve Muhasebe Y azını, Social Science Citation Index, Bibliyometri.

JEL Sınıflandırması: M40, I21.

20 Years of Turkish Finance and Accounting Literature in SSCI

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide a general view of Turkish Finance and Accounting (F&A) literature in the context of journals that are indexed in SSCI (Social Science Citation Index) of Web of Science. Results show that; total 398 F&A articles were published in 75 different journals. We observe a high level of concentration in terms of journals. Top four journals published; 88, 76, 34 and 17 papers respectively. That is 4 out of 75 journals account for more than half of the academic work. We also observe a high level of concentration in terms of publication years as well. 316 out of 398 academic works were published in the last 6 years. There is an upwards trend in the number of publications in SSCI. One of the interesting findings of the study is that there is not even a single study from 1980 to 1994. When we look at the number of authors; we see that academic works in Turkey were done mostly by 2 authors and academic works done by 4 or 5 authors are rare.

Keywords: Turkish Finance and Accounting Literature, Social Science Citation Index, Bibliometrics.

Jel Classification: M40, I21.


Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI’da 20 Yılı ]466 Kb