YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

In this paper, the cost of equities of the companies listed in the BISTTRZM index in BORSAİSTANBUL were computed by using models which are based on the Capital Asset Pricing Model (CAPM). The results of models using local data were compared with the results of models using global data. Thus the effect of Turkey’s integration of international capital market on the cost of equity was measured.

Local and Global Capital Asset Pricing Model (CAPM), Multifactor Global CAPM, Bekaert – Harvey Mixture Model, Goldman Model, Harvey – Viskanta Model, Damadoran Model, Ibbotson Model, CSFB Model and Erb – Harvey – Viskanta Model were used to compute the firms’ cost of equity. First, the cost of equity of all firms was computed at only one time point and also was computed for time varying cost of equity but only using the Global CAPM and Bekaert – Harvey Mixture Model. All data used includes June 2008 – June 2013.

First, the results that we have reached show that Local Models cannot be used for Turkey. It seems that the models which take into account the market’s integration level produce more realistic results than others. Finally, it was found that the Bekaert Harvey Mixture Model which provides the time varying effect on cost of equity is the best model for Turkey.

Keywords: cost of equity, CAPM, firm value.

Jel Classification G12, G31, G32.

Uluslararası Entegrasyonun Özsermaye Maliyeti Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektörü

ÖZET

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların özsermaye maliyetlerini, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modelini (SVFM) temel alan yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır. Yerel piyasaya ait veriler kullanılarak elde edilen sonuçlar uluslararası veriler kullanılarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Böylece uluslararası finansal piyasalara entegrasyonun özsermaye maliyeti üzerindeki etkisi ölçülmüştür.

Firmaların özsermaye maliyetlerinin bulunmasında Tek Faktörlü Lokal / Global SVFM, Çok Faktörlü Global SVFM, Bekaert – Harvey Karışım Modeli, Goldman Modeli, Harvey – Viskanta Modeli, Damadoran Modeli, Ibbotsan Modeli, CSFB Modeli ve Erb – Harvey – Viskanta Modeli kullanılmıştır. Tüm modeller için tek bir zaman noktasında özsermaye maliyeti hesaplanmış ve ayrıca Global SVFM ve BekaertHarvey Karışım Modeli için zaman içinde değişen özsermaye maliyeti hesaplanmıştır. Kullanılan tüm veriler Haziran 2008 – Haziran 2013 tarih aralığını kapsamaktadır.

Elde edilen sonuçlar öncelikle Lokal modellerin ülkemiz için geçerli olmadığını göstermektedir. Global modeller arasında uluslar arası entegrasyon derecesini hesaba katan modellerin diğer modellerden daha gerçekçi sonuçlar elde etmeyi sağladığı görülmektedir. Sonuç olarak özermayenin zaman içindeki değişimini bulmayı sağlayan Bekaert – Harvey Karışım Modelinin ülkemiz için en uygun model olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özsermaye Maliyeti, SVFM, Firma Değeri.

JEL Sınıflandırması:: G12, G31, G32.


Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[The Effects Of International Integration On Cost Of Equity: Application Of Turkey’s Tourism Sector ]273 Kb