YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada BIST’te işlem gören İmalat sektöründeki 32 işletmenin 2010-2012 dönemini kapsayan üç yıllık finansal performansları ile pazar değeri/defter değeri oranları karşılaştırılmıştır. Analizde finansal performansı ölçmek için 10 adet değişken ve borsa performansı için pazar değeri/defter değeri oranı kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak işletmelerin finansal performansları dikkate alınarak Topsis yöntemiyle performans skorları elde edilmiştir. Daha sonra, işletmelerin finansal performansları ile borsa performansları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile alt sektörler, yıllar ve işletmeler bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. İşletmelerin finansal performansları ile borsa performansları arasında istatistik olarak anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul(BİST), Finansal Performans, İmalat İşletmeleri, Çok Kriterli Karar Verme, Topsis Yöntemi.

JEL Sınıflandırması: D79, G19, G30.

 

A Research on Financial Performance of Manufacturing Businesses That are Traded On BIST

ABSTRACT

In this study, financial performances together with market value / book value ratios of 32 enterprises in the manufacturing sector traded in BIST were compared for the period 2010-2012 three-year. In Analysis, 10 variables to measure the financial performance and market value/book value ratio for stock market performance was used. In this work, firstly, performance scores were obtained by the Topsis method according to the financial performance of businesses. Then, the relationship between stock market performance and the financial performance of businesses have been examined separately in terms of sub-sectors, years and businesses with correlation analysis. The relationship between stock market performance and the financial performance of businesses is determined that isn’t significantly statistically.

Keywords: Istanbul Stock Exchange (BİST), Financial Performance, Manufacturing Businesses, Multicriteria Decision Making, Topsis Method.

JEL Classification: D79, G19, G30.