YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu araştırmanın amacı Samsun İlinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının TÜRMOB etik yönetmeliğini nasıl algıladıklarının ve genel etik değerler konusundaki görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla hazırlanan anket formu Türkiye’de Samsun ilinde uygulanmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistiklere yer verilmiş, kıdem durumuna göre gruplar arası farkları karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının kıdem durumuna göre genel etik alt ölçeği ile ölçek toplam puanlarında kıdemli meslek mensupları lehine anlamlı ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. Dürüstlük alt ölçeği ile mesleki yeterlilik ve özen alt ölçek puanlarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensubu.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Perception Of Profession Accountants About Professional Ethics: Samsun Sample

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate how the profession accountants in Samsun perceive the ethics regulations and their general view on general ethics values. The questionnaire form prepared on this purpose has been applied in Samsun, Turkey. Oneway Anova Tests was applied in order to determine the descriptive statistics and the oppositional point of views among groups. As a result, it has been observed that perception of general ethics points and total scale points of senior members is found high than junior members. In addition, according to seniority between members was not founded any difference point of honesty sub scale with professional competence and care sub scale.

Keywords: Ethics, Profession Ethics, Accounting, Accounting Profession.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği ]395 Kb