YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşme ile birlikte uluslararası düzeyde işletme karşılaştırmaları ve işletme değerlemesi önemli bir konu haline gelmiştir. Fakat ülkelerin farklı muhasebe sistemlerine sahip olmaları işletmelerin karşılaştırılmalarında ve analizlerinde sorunlara yol açmaktadır. Bundan dolayı birçok ülke ortak bir dil arayışı amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) /Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) benimsemiştir. Bu çalışma ile Türkiye’de de Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adı ile belirli ölçüde uygulanmaya başlayan bu standartların oran analizine olan muhtemel etkileri incelenmektedir. TMS/TFRS uygulamalarının mali tablolar üzerinde kesin etkilerinin olmasına rağmen bunun finansal oranlar üzerindeki etkisi işletmeden işletmeye ve dönem içerisindeki faaliyetlere göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, oran analizinde önemli olan aynı muhasebe politikalarına ve standartlara göre hazırlanmış işletme mali tablolarının kullanılarak hazırlanmış olan oranların karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma ile TMS/TFRS uygulamalarının mali tablolar ve dolayısı ile oran analizleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda özellikle TMS/TFRS’ye geçiş sonucu değişiklik gösteren hesaplar ve bunun oran analizine olan etkileri örnekler yardımıyla açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: TMS/TFRS, UMS/UFRS, Oran Analizi.

JEL Sınıflandırması: M41, M48.

The Possible Impacts of TAS/ TFRS Applications on Ratio Analysis

ABSTRACT

Comparisons and valuations of firms at an international level have become an important subject along with globalization. However having different accounting systems of countries causes troubles in comparisons and analysis of firms. Therefore, many countries adopted International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS) for the purpose of seeking a common language in accounting. In this study, the possible impacts of these standards which are partially used with the name of Turkish Accounting Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) in Turkey,on ratio analysis is examined. Although there are certain impacts of TAS/TFRS applications on financial statements, the impact of these on financial ratios can be different according to firms and activities in the period. Therefore, the important issue in ratio analysis is to compare ratios obtained from financial statements which are prepared with using the same accounting policies and standards. In this study, we aim to present the effects of TAS/TFRS applications on financial statements and accordingly ratio analysis. For this purpose, some accounts changed with TAS/TFRS and the impacts of this on ratio analysis are explained by examples.

Keywords: TAS/TFRS, IAS/IFRS, Ratio Analysis.

Jel Classification: M41, M48.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[TMS/TFRS Uygulamalarının Oran Analizine Muhtemel Etkileri ]378 Kb