YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de olumsuz denetim görüşü ve bağımsız denetçi değişikliği arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu ilişki, Borsa İstanbul’da 2003-2009 döneminde işlem gören sınai işletmeler örnekleminde, parametrik olmayan Ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, olumsuz denetim görüşü ve bağımsız denetçi değişikliği arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, şirket yöneticilerinin olumsuz görüş sonrası denetçi değiştirdiklerine işaret etmektedir. Fakat, olumsuz görüş sonrası denetçi değiştiren şirketler, izleyen yılda muhtemelen olumlu denetim görüşü alamamaktadırlar. Bununla birlikte, olumlu görüş alma olasılığı, önceki yıldaki olumsuz görüş türünden bağımsız iken, denetçi türüne bağımlı çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denetçi Değişikliği, Olumsuz Görüş, Olumlu Görüş.

JEL Sınıflandırması: M41, M42, M48.

The Relationship Between Qualified Audit Opinions and Auditor Switching: An Application on Industry Firms of Istanbul Stock Exchange

ABSTRACT

This study examines the association between qualified opinions and auditor switches in the context of Turkey. This relationship is analyzed by using non-parametric Chi-square test based on the sample of industry firms listed on Istanbul Stock Exchange over the 2003-2009 period. The results showed that there is significant association between qualified opinions and auditor switch. This result indicate that managers switches auditors following qualified opinions. However, switching firms after a qualified opinion are not more likely to receive a unqualified opinion the following year. In addition, the likelihood of an unqualified audit opinion is independent of the type of prior year qualification and however, dependent on auditor type.

Keywords: Auditor Switching, Qualified Opinions, Unqualified Opinion.

Jel Classification: M41, M42, M48.

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Olumsuz Denetim Görüşü ve Bağımsız Denetçi Değişikliği Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama ]389 Kb