YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Dünya genelinde yaşanan küreselleşme ve küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve teknolojik gelişmeler, satış fiyatının piyasada belirlenmesi, satış fiyatı ve karın kontrol edilemeyen değişkenlerken maliyetin işletmenin kontrol edebileceği tek değişken olması ile sonuçlanmıştır. Bu koşullar altında geleneksel maliyet yöntemleri özellikle maliyet düşürme noktasında yetersiz kalmış, çağdaş maliyet yöntemleri olarak adlandırılan yöntem, teknik ve modeller geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Çalışmanın amacı, hedef maliyetleme, değer analizi ve kaizen maliyetleme yöntemlerini entegre bir şekilde kullanarak hizmet maliyetleri oluşmadan önce belirlemek ve belirlenen hedef maliyette hizmet üretebilmek için gerekli maliyet minimizasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla, Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir konaklama işletmesinde alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, müşteri istek ve beklentilerine uygun hizmet üretebilmek ve hissedarların arzuladığı karı elde edebilmek için konaklama işletmesinin 2014 yılında hangi parçalarda ne tutarda maliyet düşürüleceği ve hangi parçalarda fonksiyonların geliştirileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hedef Maliyetleme, Kaizen Maliyetleme, Konaklama İşletmeleri.

JEL Sınıflandırması: M41, L83.

A Study of the Applicability with Target Costing, Value Analysis and Kaizen Costing Methods in Accommodation Enterprises

ABSTRACT

Throughout the world the globalization and economic and technological developments brought about by globalization resulted in determination of prices in the market and the only controlled variable costs while the price and the profit of uncontrolled variables. Under these conditions, the traditional cost methods were inadequate especially concerning reduction cost and have been developed and used contemporary cost methods.

The purpose of this study is to determine the cost of services before they occur by integrating target costing, value analysis and kaizen costing methods and is to ensure necessary cost minimization in order to produce services with target cost. For this purpose, a field study was conducted in an 5 star accommodation enterprise operated in Antalya. Having been concluded that, which and how much service parts will be reduced and in which parts functionality will be developed in order to produce services according to customer requirements and expectations and to be able to make profit desires of the shareholders.

Keywords: Target Costing, Kaizen Costing, Accommodation Enterprises.

Jel Classification: M41, L83.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Konaklama İşletmelerinde Hedef Maliyetleme, Değer Analizi ve Kaizen Maliyetleme Yöntemlerinin Birlikte Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma ]694 Kb