YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin vatandaşlık hak ve sorumluluklarına ilişkin bilinç ve farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç dahilinde Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programlarının 1. sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik bir anket çalışması düzenlenmiştir. Çalışmada demografik ve iki grup içeren verilerin analizinde Student T Testi ile 2’den fazla seviye içeren faktörlerde (önşartlar sağlanıyor ise) varyans analizi tekniği ve (önşartlar sağlanmıyor ise) Kruskal-Wallis Testi ile gruplar arasındaki farklılıklar irdelenmiştir. Ankette elde edilen likert verilere faktör analizi uygulanarak toplam değişimi açıklamada kaç faktörün etkili olduğu ve bu faktörler içerisinde de hangi soruların yüklerinin daha fazla olduğu irdelenmiştir. Katılımcıların siyasal hak ve ödevleri konusunda bilinç düzeylerinin yüksek olduğu ve siyasal hayata katılımda bu farkındalıklarını uygulamaya geçirmekten çekinmeyecekleri görülmüştür. Bireylerde hak arama bilincinin yerleşmesinde eğitimin etkili olduğuna ilişkin yerleşik bir kanaat bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca ailenin yaklaşımına göre bireyin hak arama bilincinin etkilendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık Bilinci, Hak ve Sorumluluklar, İnsan Hakları Eğitimi, Hak Bilinci, Temel Hak ve Özgürlükler.

JEL Sınıflandırması: I 20, K19.

A Study On The Awareness Level Of University Students Regarding Rights And Responsibilities Of Citizenship: Isparta Vocational School Case

ABSTRACT

The major aim of this study is to determine the awareness level of university students regarding rights and responsibilities of citizenship. Within this scope a survey was conducted for freshman students studying Business Management and Health Care Management Programs at Süleyman Demirel University, Isparta Vocational School. In the analysis part of research Student T Test was used on data, which includes demographic and two groups; and, in factors including factors with more than 2 levels (if meet the requirements) variance analysis and technique were used, and (if do not meet the requirements) Kruskal-Wallis Test were used in order to evaluate the differences. By applying factor analysis on likert data obtained from survey, it was aimed to explain how many factors were effective on total change and which questions had more value among these factors. Participants’ levels of awareness about political rights and duties are high and they would not hesitate to put their awareness into practice regarding participation to political life. It was found that there is a profound opinion that education is effective on advancement of awareness about claiming rights. In addition, awareness of claiming rights is affected depending upon the family’s approach.

Keywords: Awareness of Citizenship, Rights and Responsibilities, Human Rights Education, Awreness of Rigts, The Basic Rigts and Freedoms.

Jel Classification: I 20, K19.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Üniversite Gençliğinin Vatandaşlık Hak Ve Sorumluluklarına İlişkin Bilinç Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği]278 Kb