YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde finansal tablolara ilişkin güvenilir bilgiye olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği ise bağımsız denetim aracılığı ile sağlandığından, bağımsız denetimin kalitesi giderek önem kazanmaktadır. Bağımsız denetim faaliyetlerinin kaliteli olarak gerçekleştirilmesi bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Dolayısıyla bağımsız denetimde kaliteyi belirleyen en önemli etkenlerden biri, bağımsız denetçi görüş ve tutumlarıdır.

Bu araştırmanın amacı, denetim mesleğinde aidiyet duygusunun bağımsız denetim kalitesine etkisini belirlemektir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, mesleki aidiyet ölçeği, bağımsız denetim kalitesi anketi ve kişisel bilgiler anketi kullanılmıştır. 103 bağımsız denetçiden elde edilen veriler, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ulaşılan modele göre, mesleki aidiyetin bağımsız denetim kalitesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Aidiyet, Bağımsız Denetim Kalitesi, Bağımsız Denetçiler, Yapısal Eşitlik Modeli.

JEL Sınıflandırması: M42, M19.

The Effect of Professional Commitment on Independent Audit Quality: A Research of Independent Auditors

ABSTRACT

Nowadays, the need for reliable information on the financial statements is increasing. The accuracy and reliability of this information through independent audit is provided, independent audit quality is getting important. Realization of the independent audit quality is the responsibility of the independent auditors. Therefore, independent auditors' opinion and attitudes is one of the most important factors determining the quality of independent audit.

The purpose of this study was to determine the effect of professional commitment on independent audit quality. The data gathering instruments of the study were; professional commitment scale, independent audit quality questionnaire and demographic data of the independent auditors. The datas, which are provided from 103 independent auditors, were analyzed with exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling. Finding indicated that independent auditor’s perception of professional commitment has direct effect on independent audit quality.

Keywords: Professional Commitment, Independent Audit Quality, Independent Auditors, Structural Equation Modeling.

Jel Classification: M42, M19

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF) [Mesleki Aidiyetin Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma]770 Kb