YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, firmaların finansal oranları ile firma değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmada, bağımsız değişkenler olarak asit-test oranı, borçlanma oranı, aktif devir hızı, aktiflerin kârlılık oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranları, kontrol değişkenleri olaraksa finansal kaldıraç ve net satışlar kullanılmıştır. Firma değeri ise bağımlı değişken olarak yer almıştır. Değişkenler arasındaki ilişki panel veri analizi kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla, çalışmada Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 56 üretim işletmesinin 2004-2011 yılları arasını içeren 7 yıllık verileri ele alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda firma değeri üzerinde asit-test oranı, aktif devir hızı, PD/DD oranı ve finansal kaldıraç oranlarının anlamlı olarak etkin oldukları görülmektedir. Ancak, borçlanma oranı ve aktif kârlılık oranı ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Oranlar, Firma Değeri, BIST, Panel Veri Analizi.

JEL Sınıflandırması: C23, G32, M41.

The Relationship Between Financial Ratios And Firm Value: An Enforcement In Borsa Istanbul

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the relationship between firm value and financial ratios. Acid-test ratio, debt ratio, active turnover, return on asset (ROA) and book value/market value ratio are used as independent variables, leverage ratio and net sales are used as control variables at the study. On the other hand, firm value is used as the dependent variable at the study. The relationship betwen the variables is examined using panel data analysis. In this study, the seven years data of the 56 industrial enterprises, operand in BIST, in the period of 2004-2011, are used. As a result of the analysis, the significiant effect of acid- test ratio, active turnover, book value/market value ratio and leverage ratio is determined on the firm value. However, significant relations could not be found between firm value and debt ratio and return on asset (ROA).

Keywords: Financial ratios, Firm Value, BIST, Panel Data Analysis.

Jel Classification: C23, G32, M41.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF) [Finansal Oranlar Ve Firma Değeri İlişkisi: BİST’de Bir Uygulama]236 Kb