YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşen dünyada işletmeler, diğer işletmeler ile rekabet edebilmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak bu yatırımların finansmanının, her zaman işletmenin özkaynakları ile karşılanması mümkün değildir. Dolayısıyla alternatif bir finansman yöntemi olan finansal kiralamanın işletmeler için önemi gün geçtikçe artmaktadır. TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı, gerçekleştirilen kiralama işlemlerine ilişkin olarak kiracı ve kiraya veren taraf açısından uygulanması gereken muhasebe politikalarını ve yapılacak açıklamaları belirlemektedir. Bu çalışmada, Türkiye Muhasebe Standartları 17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kiralama, TMS 17, Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

Recognition Of Financial Lease Operations In Terms Of Turkish Accounting Standard 17 Leases And Tax Procedure Law

ABSTRACT

Businesses need new investments in order to compete with their rivals in globalizing world. However, financing of these investments could not be always covered with businesses' owners' equity. For that reason, financial leasing which is an alternative financing method grows importance day by day. Turkish Accounting Standard 17 Leases, indicates accounting policies and disclosures to be made with respect to leaser and lessee parties about performed lease operations. In this study, explanations and examples are included pertaining to financial lease operations within the frameworks of Turkish Accounting Standard 17 Leases and Turkish Tax Procedure Law.

Keywords: Financial Leasing, TMS 17, Accounting for leasing operations.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF) [Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Vergi Usul Kanunu Açısından Muhasebeleştirilmesi]198 Kb