YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Yabancı yatırımcıların türev piyasalar üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada önce Şubat 2005 ile Haziran 2013 tarihleri arasında VOB Endeks 30 sözleşmesine ait 97 aylık getiri oranları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem yapan yabancılara ait aylık işlem hacmi verileri analize tabi tutulmuştur. Daha sonra İMKB’de faaliyet gösteren yabancılara ait aylık işlem hacmi ile VOB 30 Endeks sözleşmesine ait getiri oranları incelenmiştir. İki seri arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada Granger ve Toda-Yamamoto yaklaşımları kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’ndaki yabancı yatırımcılar ile VOB Endeks 30 sözleşmesi getiri oranları arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı yönündedir . Ancak İMKB’ de işlem yapan yabancıların payları ile VOB Endeks 30 Sözleşmesi getiri oranları arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Bu ilişkiler arasında getiri oranlarından yabancı paylarına doğru daha anlamlı bir istatistiksel ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nedensellik, Toda-Yamamoto, Yabancı payları, Vadeli işlem Borsaları.

JEL Sınıflandırması: G11, C22, P33.

The Causality Relationship in Foreign Shares between Return Rates : Futures Markets Applications

ABSTRACT

In the study; the effect of the foreign investor on derivative markets is aimed to be analyzed so that 97 monthly return data of Turkish Derivatives Exchange Index 30 (VOB 30 Index) from February 2005 and June 2013 also monthly trading volume data belonged to the foreign investor traded in the mentioned Exchange are examined. Afterwards; monthly trading volume of the foreign investor traded in Istanbul Stock Exchange and the return of the VOB 30 Index contracts are analyzed. Granger and Toda-Yamamoto methods are benefited in the study aiming to find out the causality relationship between the series. The findings acquired indicate that any relationship does not exist between the foreign investor traded in Turkish Derivatives Exchange and the return data of VOB 30 Index contracts. However; bidirectional causality relationship between the shares of foreign investor traded in Istanbul Stock Exchange and the return of VOB 30 Index contracts. Finally; a statistically significant relationship from return rates towards foreign investor shares is proved.

Keywords: Causality , Toda-Yamamoto , Foreign Shares, Futures Exchanges.

Jel Classification: G11, C22, P33.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF) [Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği]135 Kb