YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal sistem ve özünde finansal kuruluşlar hem yurt içi hem de yurt dışından karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanı amacını taşıyan çeşitli girişimlere maruz kalabilmektedir. Bu durum çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Söz konusu girişimlere karşı yeterli tedbirlerin alınmaması veya finansal kuruluşların bu türden faaliyetlerle ilişkilerinin olması gerek finansal kuruluşun ve sektörün, gerekse ülkenin uluslararası itibarına zarar vermektedir. FATF adlı kuruluş, ülkelerin söz konusu alandaki uyumunu izleyen ve değerlendiren en etkin uluslararası kuruluştur. Bu çalışmanın amacı, FATF tarafından yakın dönemde yayınlanan dökümanlar baz alınarak Türkiye’nin söz konusu alandaki uluslararası uyumunu analiz etmektir. Bu çerçevede, FATF’ın Türkiye hakkında hazırladığı yakın dönemdeki raporlar ve kamuoyu açıklamaları Türkiye’nin uluslararası alanda önemli ölçüde itibar sorunu yaşadığı izlenimi vermektedir. Yapılan analiz sonucunda, Türkiye’nin çoğu az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ile aynı kategoride yer aldığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin bir yandan FATF üyesi olup diğer yandan FATF tarafından belirlenen riskli ülkeler kategorisinde yer alması sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda FATF’ın da uluslararası itibarını zedelemektedir. Dolayısıyla, Türkiye FATF tarafından yayınlanan dökümanlarda belirtilen eksiklikleri dikkate alarak uluslararası uyumu sağlayacak yönde politikalar uygulamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karapara Aklama, FATF Raporları, Terörizmin Finansmanı, Yüksek Riskli ve İşbirliği Yapmayan Ülkeler, Uluslararası Uyum.

JEL Sınıflandırması: G18, G20, F51, F55.

The Risks Encountered By Financial System Related To The Attempts Of Money Laundering And Financing Terrorism And Analysis Of International Compliance Of Turkey In This Area

ABSTRACT

Financial system and financial institutions may be exposed to various attempts with the aim of money laundering and financing terrorism from both domestic and abroad. This situation poses several risks. Not taking adequate measures against these attempts or being associated financial institutions with these kind of activities impair international reputation of both financial institution and sector and also country. The institution named FATF is the most effective international institution which monitors and evaluates compliance of countries in this area. The purpose of this study is to analyze international compliance of Turkey in the area in question on the basis of documents published by FATF. In this context, in the last period of the reports and public statements prepared by FATF about Turkey give an impression that Turkey lives considerable international reputation problem in the international arena. As a result of the analysis, it is determined that Turkey takes place on the same category with the most of underdeveloped and developing countries. On the one hand, Turkey’s being a member of FATF, on the other hand, taking place on the category of risky countries determined by FATF damages international reputation not only Turkey but also FATF as well. Consequently, Turkey should implement policies in the direction of ensuring international compliance by taking into account deficiencies mentioned in the documents issued by FATF.

Keywords: Money Laundering, FATF Reports, Financing Terrorism, Non-Cooperative Countries or Territories, International Compliance.

Jel Classification: G18, G20, F51, F55.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF) [Finansal Sistemin Karaparanın Aklanması Ve Terörizmin Finansmanı Girişimleri İle İlgili Karşılaştığı Riskler Ve Türkiye’nin Bu Alandaki Uluslararası Uyumunun Analizi]219 Kb