YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The purposes of the study are; to determine the level of financial literacy among university students, to find out the relationship between financial literacy and student characteristics, and to provide an information resource that may assist with the development of strategies to improve financial literacy among university students. In this study, a survey instrument which includes 29 items that measure constructs such as saving and spending, banking, risk and insurance, investing, and general financial knowledge levels of the participants was administered to 1,127 students from three universities. The results were analyzed based on gender, field of study, type of residence, class rank, work status, parents’ education, and the school of student. The relationship between financial literacy and demographic characteristics of the students were examined by employing analysis of variance and logistic regression analyses. Significant relationships were found between financial literacy and student characteristics.

Anahtar Kelimeler: Financial Literacy, university students.

JEL Sınıflandırması: D14, D83, I23

Üniversite Örencilerine Yönelik Bir Finansal Okuryazarlık Anketi Uygulaması

ÖZET

Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi, finansal okuryazarlık seviyeleri ile öğrencilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi için stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacak bir bilgi kaynağı sağlanmasıdır. Verilerin toplanmasında, iki bölümde toplam 29 maddeden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Anketin ilk kısmında katılımcının; cinsiyeti, okulunun ait olduğu akademik disiplin, ikamet türü, okuldaki yılı, çalışma durumu, ebeveynlerinin eğitim durumu ve öğrencinin okuduğu bölümün belirlenmesine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda ise öğrencilerin; finansal okuryazarlık ve tasarruf ve harcama, bankacılık, risk ve sigorta, yatırım ve genel finans-ekonomi bilgilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular yer almaktadır. Anket üç üniversitede toplam 1,127 öğrenciye uygulanmıştır. Sonuçlar varyans ve regresyon analizleri kullanılarak incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler gözlemlenmiştir.

Keywords: Finansal okuryazarlık, üniversite öğrencileri.

Jel Classification: D14, D83, I23.

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF) [A Survey of Financial Literacy Among University Students]152 Kb