YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma ile Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlanmakta olan Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde 2005-2013 yılları arasında basılmış makalelerin bibliyometrik özellikleri kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik atıf analizi tekniği kullanılmıştır. Bibliyometrik özellikler çerçevesinde değerlendirmeye alınan toplamda 562 makalenin analize tabi tutulduğu çalışmanın neticesinde finansal performans, kamu ekonomisi ve finansal piyasalar konularına ağırlık verildiği görülmüştür. En fazla yayın yapan kurumlar arasında Marmara, Trakya ve İstanbul Üniversiteleri yer alırken, toplamda 112 kurum katkıda bulunmuştur. Atıf yapılan kaynaklara bakıldığında; ilk sırada dergiler, ikinci sırada diğer kaynaklar, üçüncü sırada kitaplar ve son sırada ise bildirilerin yer aldığı sonucuna varılmıştır. Muhasebe ve Finans Dergisi’ne toplamda 250 atıf yapılmış, öz atıf sayılarının ise 224 olduğu görülmüştür. Çok yazarlılık durumlarına bakıldığında ise genellikle bireysel çalışmalara yer verildiği sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Bibliyometrik Analiz.

JEL Sınıflandırması: M41, F65, I21.

Bibliometric Analysis of the Articles Published in Journal of Accounting and Finance

ABSTRACT

This study evaluates the Journal of Accounting and Finance published four times a year in terms of the bibliometric characteristics and for this purpose, 562 articles published in the so-called journal between the years 2005-2013 have been analyzed. In the study, bibliometric citation analysis technique one of the qualitative research methods has been used. As a result of the study; it has been seen that financial performance, public finance and financial markets are the most common subjects of the articles. Marmara, Trakya and Istanbul Universities are the institutions having most articles and totally 112 institutions make contribution to the so-called journal. As for the references; the results have shown that journals are the first, other sources are the second, books are the third and notices are the fourth. There have been 250 citations to the Journal of Accounting and Finance and that co-citations are 224. When examining the author situation; it has been seen that there are commonly individual studies among the articles.

Keywords: The Journal of Accounting and Finance, Bibliometric Analysis.

Jel Classification: M41, F65, I21.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi]531 Kb