YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşmeyle birlikte günümüz iş yaşamında rekabet son derece yoğun yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında başarılı olmak ve faaliyetlerini uzun süre devam ettirmek isteyen işletmeler, sahip olduğu kaynakları en etkin biçimde kullanma çabası içindedirler. Bu kaynakların en önemlisini, stratejik bir güç unsuru olan bilgi oluşturmaktadır. Bilgiyi bir sistem olarak düşünürsek, bu bilgi sisteminin en önemli parçasını, muhasebe oluşturmaktadır. Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler muhasebenin işlevini sadece tutulan bilgilerin ilgili kişilere sunulması görevinin dışına çıkarmış, işletmeyle ilgili geleceğe yönelik plân ve stratejilerin oluşturulması ve ortaya çıkabilecek gereksinmelerin önceden belirlenmesine olanak tanıyacak önemli bir araç konumuna getirmiştir. İşletmelerin yönetiminde önemli değişikliklere neden olan, işletme uygulamalarını ve işletmeyle ilgili kişiler arasındaki ilişkileri etkileyen kurumsal yönetim anlayışı, bu özelliklere sahip bir bilgi sisteminden güç alır. Bu nedenle, bir bilgi sistemi olan muhasebe ile kurumsal yönetim devamlı etkileşim halindedir.

Bu çalışmanın amacı, Marmaris’ te kurumsal yönetim anlayışını benimseyen işletmelerde muhasebe bilgi sistemi ile kurumsal yönetim anlayışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla, işletme yöneticilerine anket çalışması yapılarak elde edilen veriler, SPSS ortamında analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgi Sistemi, Kurumsal Yönetim, Bilgi.

JEL Sınıflandırması: M41, M14.

The Relationship Between Accounting Information Systems and Corporate Governance In Businesses

ABSTRACT

In today's business life, with globalization, competition is extremely intense. Businesses, which want to be successful and to continue for a long time in this competitive environment, require to use most efficiently their resources. The knowledge which is a strategic power, is the most important of these resources. If we consider knowledge as a system, accounting is the most important part of this system. In recent years, developments in the world economy, accounting has become the information not only for the interested people but also the others. Accounting has become a plan for the future strategies and a prediction tool for the future necessities. Corporate governance, has caused significant changes in the management of the businesses. Corporate governance takes power from the accounting information system which is affecting business practices and relationships between people interested with businesses. Therefore, the accounting information system and corporate governance, is in continuous interaction.

The purpose of this study is to reveal the relationship between corporate governance and accounting information system, at the businesses in Marmaris City adopting the corporate governance. In the study, a survey was conducted to business managers. The data were analyzed in SPSS.

Keywords: Accounting Information System, Corporate Governance, Information.

Jel Classification: M41, M14.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal Yönetim Anlayışı Arasındaki İlişki]350 Kb