YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşme ve bilgi toplumu olma gibi gelişmelere uyum sağlayabilmek ve güvenilir, sağlıklı bir ekonomik hayat oluşturabilmek için bütün dikkatler meslek ahlakı ve meslek etiği gibi kavramlar üzerinde odaklanılmasını sağlamıştır. Etik; değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefedir. Meslek etiği ise bir meslekle ilgili daha önce belirlenmiş olan genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. Her meslekte olduğu gibi muhasebecilik mesleğinde de meslek mensuplarının uymaları gereken etik kurallar söz konusudur. Meslek mensupları mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken dürüst olma, tutarlı doğru karar alma, tarafsız olma ve mesleki davranışlarına özen gösterme gibi birtakım kurallara uymak yükümlülüğündedir.

Çalışmamızda, muhasebe meslek mensupları ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin etik kavramının algılanmasına yönelik mesleki etik kuraları yönetmeliği kapsamında yer alan dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, mesleki yeterlilik ve özen ve mesleki davranış gibi etik boyutlar baz alınarak karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe mesleğini icra eden meslek erbabına kıyasla dürüstlük ve şeffaflık ilkelerinin meslek mensupları tarafından daha fazla ihlal edildiğini düşündükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik, Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Etiği.

JEL Sınıflandırması: M41, M49.

Professional Accountants Professional Activities should comply with the Ethical Principles Regarding Compliance Professionals With Level Vocational High School Students' Perceptions of Accounting Department

ABSTRACT

Businesses have focused on the concepts such as professional ethics in order to create a healthy economic life and to adapt to the developments such as globalization and being an information society. Ethics is the philosophy that investigates the nature and basis of values whether they are morally good or bad, right or wrong. Professional ethics is generally accepted as set of rules previously determined and related to the profession. As in every profession, professionals in accountancy profession should follow the ethical rules that profession is concerned. While performing their professional activities, professionals are obliged to comply with certain rules such as being honest, giving consistent and accurate decision, being impartial and complying with the professional behaviour.

In our study, a comparative analysis has been carried out by mainly discussing honesty, impartiality, confidentiality, professional competence and due care and professional behaviour within the scope of accounting profession perception of vocational high school students and professionals. Based on the results of the study, we have determined that, if they are compared to professionals of accountancy, accounting students think principles of honesty and transparency are violated more by the professionals.

Keywords: Ethics, Business Ethics, Accounting Profession Ethic.

Jel Classification: M41, M49.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları]381 Kb