YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Diğer kapsamlı gelirler, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) gerekli kıldığı veya izin verdiği kâr ya da zararda muhasebeleştirilmeyen gelir/gider kalemlerini kapsamaktadır. İşletmelerde faaliyet sonuçları ile birlikte kapsamlı gelir kalemlerinin de raporlanması finansal bilgilerin niteliğini arttırmaktadır. Finansal tablo kullanıcıları için gerçekleşmemiş kazanç ya da kayıpların raporlanması işletme faaliyetleri ile gelecekteki nakit akışlarının büyüklüğü ve zamanlaması konusunda yararlı bilgiler sunmaktadır . Diğer kapsamlı gelirlerin unsurları, yeniden değerleme fazlasındaki değişimler , çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda planlarındaki aktüeryal kazanç ve kayıplar , kur değişimlerinden kaynaklanan kazanç ve kayıplar , öz kaynağa dayalı finansal araçlardaki yatırımlardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar, türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan kazanç ve kayıplardır. Bu çalışmanın amacı, diğer kapsamlı gelir unsurlarını irdelemek ve muhasebe uygulamalarına ilişkin öneriler vermektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Diğer Kapsamlı Gelirler.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49.

Other Comprehensıve Income And Accountıng Applıcatıons In The Frame Of TAS- TFRS

ABSTRACT

Other comprehensive incomes cover income/expense items, which Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and Turkish Accounting Standards (TAS) required or permitted and not accounted in profit or loss. Also reporting operating results with the comprehensive income items increase the quality of financial information in businesses. Unrealized gains or losses reported for users of financial statements present useful information about the operating activities in the magnitude and timing of future cash flows. Other comprehensive income elements are changes in revaluation surplus, actuarial gains and losses from employee defined benefit plans, foreign exchange gains and losses, gains and losses from equity-based financial instruments investment, gains and losses from valuation of derivative financial instruments. The purpose of this study, to examine the elements of other comprehensive incomes and give examples related to accounting applications.

Keywords: Turkish Accounting Standards, Turkish Financial Reporting Standards, Other Comprehensive Income.

Jel Classification: M40, M41, M49.

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[TMS-TFRS Çerçevesinde Diğer Kapsamlı Gelirler Ve Muhasebe Uygulamaları]421 Kb