YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), istihdam, GSMH, inovasyon ve girişimciliğe olan katkıları nedeniyle, gerek Türkiye'de, gerekse dünya çapında sosyo-ekonomik büyümenin belkemiği olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde, kayıtlı işletmelerin % 99,9'u KOBİ statüsünde olduğundan, KOBİ'lerin sosyal ve ekonomik açıdan önemi diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksektir. Türkiye’de KOBİ’ler, özellikle 1980 sonrasında birçok alanda ilerlemeler kaydetmiş olmalarına karşın, halen önemli zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. KOBİ’lerde stratejik finansal yönetim, KOBİ’lerin en önemli yönetimsel sorunlarının başında gelmektedir. Konu çalışma içeriğinde, ilk bölümde dünyada ve Türkiye’de KOBİ’lerin önemi ve karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yapılmış güncel çalışmalar özetlenmekte, ikinci bölümde KOBİ finansal yönetim literatüründe büyüme ve rekabetçilik göstergeleri ele alınmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise KOBİ’lerde yönetim konusunda en önemli alanlardan birisi olmakla birlikte literatürde 2005 yılından bu yana yeralmaya başlayan stratejik finansal yönetim (SFY) konusundaki uygulamaların dünya ve ülkemiz KOBİ’lerinin büyüme, performans ve rekabetçiliği üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalarla ilgili literatür taraması sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, büyüme, rekabetçilik, stratejik finansal yönetim (SFY), KOBİ’lerde SFY uygulamaları.

JEL Sınıflandırması: G24, G31,G32, O11.

Strategic Financial Management Applications, Growth and Competitiveness in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) : A Literature Review

ABSTRACT

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) are regarded as the drivers of socio-economic growth, due to their vital role in new job creation, increase in GDP, entrepreneurship and innovation . In Turkey, 99.9 % of all enterprises fall into SME category. Therefore, the significance of SMEs for Turkish economy and society is much higher in Turkey, compared to other emerging and developed countries. Despite their major developments and achievements, Turkish SMEs are still faced with major challenges and problems. Strategic financial management (SFM) in SMEs, which is a research area that has attracted the interest of researchers after 2005, although it plays a vital role in the survival, growth and competitiveness of SMEs, is one of the key managerial areas of SMEs.This project aims to review the literature on SFM, growth and competitiveness in SMEs and their interrelationships, both on global and national bases.

Keywords: SME, growth, competitiveness, strategic financial management (SFM), SFM applications in SMEs.

Jel Classification: G24, G31,G32, O11.a

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[KOBİ’lerde Stratejik Finansal Yönetim Uygulamaları, Büyüme ve Rekabetçilik: Bir Literatür İncelemesi]413 Kb