YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebeciler uygulamada asli mesleki fonksiyonlarının dışında bulunan ve müşterilerinin beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan çok çeşitli görevleri yerine getirmektedirler. Bu bağlamda çalışmada muhasebecilerin mesleki tükenmişlikleri ile rol çelişkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca muhasebecilerin mesleki tükenmişliğinin hangi demografik özellikleri noktasında farklılaştığı da tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de 27 farklı ilde faaliyet gösteren 466 muhasebeci ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi sonucunda rol çelişkisi ile mesleki tükenmişlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir. Muhasebecilerin rol çelişkisi arttıkça mesleki tükenmişlik düzeylerinin de arttığı ve kişisel başarılarının ise azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan muhasebecilerin medeni hali, günlük çalışma süreleri ve çocuk sahibi olup olmama durumları ile mesleki tükenmişlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebeciler, Mesleki Tükenmişlik, Rol Çelişkisi.

JEL Sınıflandırması: M41; M49; M19.

 

A Study To Determine The Relationship Between The Burnout Level And The Role Conflict Of Accountant

ABSTRACT

Accountants do several work not related to their professional functions in practice but emerging from customer expectations.In this context, it is intended to determine whether there is a statistical relationship between the burnout and role conflict of accountants. Also, it will be tried to be determined that on which demographic point the professional burnout of accountants differ. For this aim, 466 accountants working in 27 different cities in Turkey are surveyed face to face. As a resut of the survey analysis, correlation has been identified between the role conflict and professional burnout. It is concluded that the professional burnout level has increased and individual success has decreased whereas the role conflict of accountants increases. On the other hand, it is seen that there is statistically meaningful relationship between accountants’ marital status, daily working time, their having children or not and accountants’ professional burnout.

Keywords: Accountants, Burnout, Role Conflict.

Jel Classification: M41; M49; M19.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma]382 Kb