YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Dünya çapında artan yolsuzluklar ve hileli finansal raporlama, denetim etkinliğinin geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Finansal raporlama ve denetim kalitesini artırmak amacıyla bağımsız denetim uygulamaları geliştirilmiştir. Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, belirli kriterlere bağlı olarak sermaye şirketlerine bağımsız denetim şartı getirilmiştir.

Çalışmada, bağımsız denetim alanındaki değişikliklere meslek mensuplarının bakış açıları ve farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda, meslek mensupları ile anket yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, meslek mensuplarının yarıya yakınının bağımsız denetçi olmayı düşündükleri, bağımsız denetimin en önemli; sorununun işletme sahiplerinin sürece gösterecekleri direnç, faydasının muhasebe bilgilerinin kalitesini artıracağı, başarı faktörünün bağımsız denetim alanındaki kuruluşların uyumlu çalışması olacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Bağımsız Denetim, Muhasebe Meslek Mensupları.

JEL Sınıflandırması: M41, M42.

 

A Study On The Point of Views and Awareness of Accounting Professionals on Current Developments in the Field of Independent Audit

ABSTRACT

The malpractices and tricky financial reporting that increase in worldwide have created the necessity of development of audit effectiveness. Independent audit applications were advanced in order to increase the financial reporting and audit quality. In our country in conjunction with come in to force of Turkish Commercial Law of number of 6102, It is introduced the condition of independent audit for corporations based on particular criteria.

In this study, it is aimed to specify the point of views and awaneness of accounting professionals on current developments in the field of independent audit. Consistent with purpose, it was carried out a questionnaire study. In the result of performed analysis it is regarded the important findings as nearly fifty of percent of accounting professions consider to be the independent auditors, business owners will be resist to independent auditing, stakeholders harmonious will be effect the success of auditing and the quality of accounting informations will be increase.

Keywords: Turkish Commercial Law, Independent Audit, Accounting Professionals.

Jel Classification: M41, M42.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmelere Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma]372 Kb