YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Enerji kaynakları, sanayi üretiminin başlıca girdilerinden birisini oluşturmaktadır. Bu çalışma Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile regresyon analizini kullanarak 1991:01-2013:11 arası dönemde uluslararası ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının Borsa İstanbul’da işlem gören sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışma sonucunda uluslararası ham petrol ve doğalgaz fiyat endeksleri ile Borsa İstanbul sınai endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Granger nedensellik testlerinin sonucunda ham petrol fiyat endeksinden sınai endeksine doğru tek yönlü nedensellik, sınai endeksinden de doğalgaz fiyat endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte regresyon analizi sonucunda ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının hisse senedi fiyatlarını pozitif etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul Sınai Endeksi, Ham Petrol Endeksi, Uluslararası Doğalgaz Fiyat Endeksi.

JEL Sınıflandırması: C58, G10, Q32.

 

Effects of Energy Prices on Stock Prices of the Industry Sector: Borsa Istanbul Industrial Corporations

ABSTRACT

Energy sources are one of the major inputs to the industrial production. This study examines the effects of international crude oil and natural gas prices on the industrial corporations listed on the Borsa Istanbul during the period 1991:01-2013:11 by using Johansen-Juselius cointegration test, Granger causality test and regression analysis. We found that there was a long run relationship between Borsa Istanbul industrial index, international crude oil price index and natural gas price index. A unidirectional causality from crude oil price index to industrial index and a unidirectional causality from industrial index to natural gas price index were determined as a consequence of Granger causality test. However we also found that crude oil and natural gas prices affected industrial index positively as a consequence of regression analysis.

Keywords: Borsa Istanbul Industrial Price Index, International Crude Oil Index, International Naturalgas Price Index.

Jel Classification: C58, G10, Q32.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri]416 Kb