YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüz ekonomileri arasındaki artan etkileşimle birlikte, emtia piyasalarının dünya ekonomisinin işleyişi açısından önemi gittikçe artmaktadır . Bu nedenle emtia fiyatları birçok makroekonomik göstergeyi etkilemekte ve OECD ülkeleri açısından son yıllarda ciddi önem arz eder hale gelmektedir. Çalışmada, OECD ülkelerine ait Toplam Büyüme oranı ile Dünya Bankası Emtia Fiyat Endeksleri arasındaki ilişki Granger Nedensellik analizi ile araştırılmaktadır. Analizlerin sonucu büyüme oranı ile iENERGY, iAGRICULTURE, iFOOD, iOTHERRAWMAT, iMETMIN, iMETMIN_DV105 ve iPRECIOUSMET endeksleri arasında çift yönlü ilişkiyi; iFATS_OILS, iGRAINS, iRAW_MATERIAL ve iFERTILIZERS endeksleri ile tek yönlü ilişkiyi göstermektedir. iBEVERAGES ve iOTHERFOOD endeksleri ile ise herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Emtia Fiyat Endeksleri, OECD Büyüme Oranı, Granger Nedensellik Analizi.

JEL Sınıflandırması: F43, O11.

 

OECD Total Growth Rate And World Bank Commodity Price Indexes Relationship: Causality Analysis

ABSTRACT

In accordance with the growing interaction between today’s economies, the importance of the commodity markets for the operation of the world economy has increased day by day. For that reason, commodity prices affect various macroeconomic variables and become a substantial instrument, especially for OECD countries, in recent years. In this study, the relationship between the gross growth rate of OECD countries and World Bank commodity price indexes is investigated by using Granger causality test. The results of the analysis show a bilateral relation between the growth rate and iENERGY, iAGRICULTURE, iFOOD, iOTHERRAWMAT, iMETMIN, iMETMIN_DV105 and iPRECIOUSMET indexes and a unilateral relation between the growth rate and iFATS_OILS, iGRAINS, iRAW_MATERIAL and iFERTILIZERS indexes. There is no evidence of the relation between the growth rate and . iBEVERAGES and iOTHERFOOD indexes.

Keywords: Commodity Price Indexes, OECD Growth Rate, Granger Causality Analysis.

Jel Classification: F43, O11.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[OECD Toplam Büyüme Oranı Ve Dünya Bankası Emtia Fiyat Endeksleri İlişkisi: Nedensellik Analizi]2264 Kb