YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The main purpose of this paper is to investigate the relationship between company characteristics and the extent of the environmental disclosures of Turkish companies. The sample of the study consists of 62 non-financial firms listed on the BIST-100 index at the end of 2011. In order to measure the extent of environmental disclosure, the annual reports of sampled firms for the year of 2011 were analyzed through content analysis. On the other hand, based on the previous literature, 5 company characteristics are considered as the independent variables that may influence the extent of environmental disclosures of sampled companies, namely, size, leverage, profitability, industry membership and age. Results of the regression analysis indicate that company size and industry membership are positively related to the extent of environmental disclosure, while profitability is negatively related. However, neither leverage nor age has a statistically significant relationship with the extent of disclosure.

Anahtar Kelimeler: Environmental disclosure, company characteristics, Turkish companies.

JEL Sınıflandırması: M00, M4, Q00.

Firma Özellikleri ve Çevresel Açıklama: Borsa Istanbul 100 Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Ampirik Bir Araştırma

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, Türk firmalarının çevresel açıklamalarının miktarı ile firma özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi 2011 yılı sonunda Borsa İstanbul 100 endeksinde yer alan 62 reel sektör firmasından oluşmaktadır. Çevresel açıklamaların miktarını ölçmek için, örneklemi oluşturan firmaların 2011 yılı faaliyet raporları içerik analizi ile incelenmiştir. Diğer yandan yazın incelemesi sonucunda, örneklemi oluşturan firmaların çevresel açıklamalarını etkileyebilecek bağımsız değişkenler olarak, 5 firma özelliği dikkate alınmıştır: büyüklük, kaldıraç, karlılık, içinde bulunulan sektör ve yaş. Regresyon analizinin sonuçları, firma büyüklüğü ve içinde bulunulan sektörün çevresel açıklamaların miktarı ile pozitif yönlü ilişkili olduklarını gösterirken, karlılığın ise negatif yönlü ilişkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kaldıraç ve yaş ile çevresel açıklamaların miktarı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Keywords: Çevresel Açıklama, firma özellikleri, Türk firmaları.

Jel Classification: M00, M4, Q00.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Company Characteristics and Environmental Disclosure: An Empirical Investigation on Companies Listed on Borsa Istanbul 100 Index]449 Kb