YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ekonomik kriz dönemleri işletmelerin en kırılgan oldukları dönemlerdir. Bu nedenle işletme yöneticilerinin kararlarında çok daha dikkatli ve bilinçli davranmaları gerekmektedir. Bilinçli karar verme ise ancak işletmenin finansal verilerini iyi okumakla mümkün olabilir. Dolayısıyla işletmelerin ekonomik kriz dönemlerinde muhasebeye ve muhasebenin ürettiği verilere her zamankinden daha fazla önem vermeleri beklenen bir durumdur.

Bu bağlamda çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde işletmelerin muhasebeye karşı tutumlarındaki değişiklikleri tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bu tutum değişikliğini en iyi gözlemleme imkanına sahip olan muhasebecilerle anket yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, işletmelerin kriz dönemlerinde muhasebeye karşı tutumlarında açıkça bir değişiklik meydana geldiği, ancak bu değişikliğin krizi daha iyi yönetebilmek ve karar desteği sağlamak gibi amaçlardan çok, devlete karşı yasal sorumlulukları aksatmadan yerine getirebilme yönünde ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Muhasebeye Karşı Tutum.

JEL Sınıflandırması: M41, M49.

A Study To Determine The Changes On Businesses’ Attitudes Towards Accounting In Economiıc Crisis Periods

ABSTRACT

Economic crisis periods are the most fragile times for the businesses. Therefore, business administrators have to act more attentive and conscious in their decisions. Making conscious decisions is only possible through reading financial data elaborately. For this reason it is an expected situation in the crisis periods that businesses value accounting and the data created by its applications.

In this context this study aims to determine the changes on businesses’ attitudes towards accounting in economic crisis periods. To realize this a questionnaire is made to the accountants who would observe such an attitude change better. The analysis show that there is a clear change on the attitudes businesses hold towards the accounting however this change is to meet the legal obligations to the state without disrupting rather than managing the crisis better or providing decision support.

Keywords: Economic Crisis, Attitudes Towards Accounting.

Jel Classification: M41, M49.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma]159 Kb