YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada Borsa İstanbul’a kayıtlı bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda söz konusu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 2005-2011 yılları arasındaki finansal tablo verileri kullanılarak oran analizi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak ağırlığı en fazla olan kriter elde edilmeye çalışılmış, daha sonra Gri İlişkisel Analiz yöntemi uygulanarak sektördeki işletmelerin performanslarına yönelik her bir işletme için ele alınan yıllar itibariyle gri ilişkisel dereceler hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda ağırlığı en fazla olan kriterin karlılık oranları olduğu sonucu elde edilmiş ve sektörde rakiplerine göre en yüksek finansal performansa sahip işletmenin Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.  olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Gri İlişkisel Analiz, Teknoloji Sektörü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

JEL Sınıflandırması: D70, L25, L86.

Financial Performance Evaluation Of Technology Companies Quoted In BIST With Analytic Hierarchy Process (AHP) And Grey Relational Analysis (GRA)

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the financial performance of the listed companies operating in information technology sector in Borsa Istanbul. In this context, the financial ratio analysis of these companies is made by using the financial statements between the years of 2005-2011 and the obtained data have been evaluated with Analytic Hierarchy Analysis and Grey Relational Analysis. Firstly, the weightiest criteria has been determined by using Analytic Hierarchic Process, then the grey relational degrees have been calculated for each company operating in the information technology sector in order to measure the financial performance. As a result of the study; it has been seen that the profitability ratios are the weightiest criteria and Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. has the highest financial performance among the other companies operating in the same sector.

Keywords: Analytic Hierarchy Process, Grey Relational Analysis, Technology Sector, Borsa Istanbul.

Jel Classification: D70, L25, L86.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[BİST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi]298 Kb