YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Verilen eğitimin ve edinilen bilginin en kısa sürede ülke ekonomisine kazandırılmasında en yüksek paya sahip olan okulların meslek yüksekokulları olduğu kesindir. Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreciyle 21.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren daha çok dikkat çekmeye başlayan bu eğitim kurumları kısa sürede pek çok yeni uygulamaya tabi tutulmuştur. Meslek liselerinden sınavsız geçişle (METEB) öğrenci alınması yoluyla başlayan yenilikleri, Bologna süreci ve İKMEB adıyla anılan yeni uygulamalar izlemiştir.

Bu çalışma ile Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin cinsiyetleri, öğretim türleri, mezun oldukları liseler ve belirlenen 2 dersteki başarıları karşılaştırılmak istenmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda ders*cinsiyet*öğretim türü*mezuniyet dörtlü interaksiyonu ve tüm 3’lü ve 2’li interaksiyonlar istatistik olarak önemli bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Çağı, Meslek Yüksekokulu, Sınavsız Geçiş, Mesleki Eğitim, Muhasebe Programı..

JEL Sınıflandırması: M41, I21.

A Study On The Vocational School About Student Success: The Case Of Eğirdir Vocational School Accounting Program

ABSTRACT

As soon as the education and the knowledge are acquired in schools that the highest share in bringing the country's economy is certainly vocational schools. In particular the process of the European Union of the 21st century that it started to attract more attention from the first quarter of the educational institutions are subject to the application as soon as possible so many new. The transition from vocational high schools without examination (METEB) taking students beginning by taking innovations, known as the Bologna process and the İKMEB are following by new applications.

In this study is planning to compare in the 2012-2013 academic year Süleyman Demirel University, Eğirdir Vocational School Accounting and Tax Applications Program’s enrolling students gender, academic types, they have graduated from high school and the achievements of the two lessons. As a result of the analysis of variance type of course * gender * education * 3 and 2-graduation quadruple interaction, and all interactions were not statistically significant.

Keywords: Information Age, Vocational School, Without Examanition Transfer, Vocational Education, Accounting Program.

Jel Classification: M41, I21.

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Çalışma: Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı Örneği]183 Kb