YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

In this study it is aimed to verify Miles and Snow’s strategy typology in Turkey and investigate how firms that conduct different business strategies, differ in firm performance considering ROA ratio. Research conducted with 190 firms listed in Borsa Istanbul Index. Firms classified under 3 strategy typology with cluster analysis.  The impact of independent variables ; “firm strategy”, “industry” and “firm size”  on firm performance (ROA) were analysed by ANOVA and logistic regression. Results indicated that the best predictor of performance (ROA) is the interaction efffect of firm size and firm strategy.

Anahtar Kelimeler: Business Strategies, Miles and Snow’s Strategy Typology, ROA, Logistic Regression.

JEL Sınıflandırması: M10, M40.

İşletme Performansının Açıklanmasında İşletme Stratejilerinin Etkisi: İstanbul Borsası Endeksinde Bir Araştırma

ÖZET

Bu çalışmada amaçlanan Miles ve Snow’un strateji tipolojisinin Türkiyede bir sınamasını gerçekleştirmek ve farklı stratejiler uygulayan firmaların ROA oranlarına göre firma performanları açısından nasıl farklılaştıklarını araştırmaktır. Çalışma Borsa İstanbul endeksinde listelenen 190 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Firmalar kümeleme analizi yardımıyla 3 strateji tipolojisi altında gruplandırılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak seçilen “Firma stratejisi”, “firma büyüklüğü” ve “sektör”’ün “firma performansı (ROA) üzerindeki etkisi ANOVA ve Lojistik regresyon yöntemleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar firma performansının (ROA)  en iyi açıklayıcısının “firma stratejisi” ve “firma büyüklüğünün” etkileşimi olduğuna dikkat çekmektedir.

Keywords: İş Stratejisi, Miles ve Snow’un Strateji Tipolojisi, ROA, Lojistik Regresyon.

Jel Classification: M10, M40.