YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; ceviz bahçesi işletmelerinde amortisman ve değerleme uygulamalarını, “Türkiye Muhasebe Standartları 41 Tarımsal Faaliyetler” standardı ve Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca karşılaştırmalı olarak incelemektir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca meyve ağaçlarının hangi hesap grubunda ve hangi hesap içerisinde muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklanmamıştır. Muhasebe kaydını yapanlar; kendi görüşleri, yorumları ve uzman kişilerin önerileri doğrultusunda kayıt yapmaktadırlar. Amortisman ve değerleme uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standarları ve VUK çerçevesinde nasıl yapılabileceğine ilişkin karşılaştırılarak açıklamalar yapılmış öneriler geliştirilmiştir. Amortisman ve değerleme konusunda, tarımsal işletmelerde, Türkiye Muhasebe Standartlarının daha gerçekçi ve doğruya yakın düzenlemeler getirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: TMS-41, Canlı Varlıklar, Amortisman, Değerleme.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

As Per Turkish Accounting Standards 41 And The Tax Procedures Code For Walnut Gardens – Comparative Analysıs Of Its Evaluation And Amortization Distribution

ABSTRACT

The purpose of this study is to comparative analyze of the amortization and valuation applications in walnut gardens facilities as per “Turkish Accounting Standards – 41 Agriculture” standard and The Tax Procedures Code provisions. Recognition of fruit trees under which account group and within which account, is explained as per Accounting System Application General Notifications. The parties, who carried out their accounting records, have arranged records in accordance with their views, comments and suggestions of experts. The way of performing amortization and valuation applications within the scope of Turkish Accounting Standards and The Tax Procedures Code, are decided, explained and related suggestions are developed. Related to amortization and valuation, it is concluded that Turkish Accounting Standards have provided more realistic and close to accurate regulations.

Keywords: TAS-41, Biological Assets, Amortization , Valuation.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Ceviz Bahçelerinde Türkiye Muhasebe Standartları – 41 Ve Vergi Usul Kanunu Uyarınca Amortisman Ayrılması Ve Değerlemesinin Karşılaştırmalı İncelenmesi]482 Kb